Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja – poslovni del stavbe Olimpijskega bazena Žusterna

Interesno področje: Nepremičnine, Šport
Datum objave:

»Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, Koper, na podlagi 52., 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20) ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

1. Naziv in sedež upravljalca:

Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, Koper

2. Predmet oddaje v najem:

Prostor v poslovnem delu stavbe Olimpijskega bazena Žusterna, na naslovu Istrska cesta 70 v Kopru, parc. št. 6530 k.o. Semedela, (številka stavbe 3749), v izmeri 56,65 m2.
Prostore se oddaja v najem za potrebe športne dejavnosti.

3. Izhodiščna najemnina:

Izhodiščna najemnina znaša 400,00 EUR/mesečno.

4. Doba najema:

Nepremičnina se oddaja za določen čas 1 (enega) leta.

5. Dovoljene dejavnosti:

Nepremičnina se oddaja v najem za potrebe športne dejavnosti.

6. Pogoji in sklenitev pogodbe:

V poslovnem delu stavbe (številka stavbe 3749) Olimpijskega bazena Žusterna, ki se nahaja na delu parcele št. 6530 k.o. Semedela (ID znak parcela 4948288), se nahaja prostor za namen izvedbe športne dejavnosti.
Za naveden prostor bo sklenjena Pogodba o oddajni nepremičnega premoženja, za določeno obdobje 1 (enega) leta in sicer od 15. septembra 2022 do 14. septembra 2023, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper z interesentom, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

7. Izvaja o interesu:

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper – na naslov: Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, najpozneje oziroma do vključno 05.09.2022.

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Za izjavo o interesu ni predpisana oblika, mora pa vsebovati:

  • Ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika,
  • Ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in e-naslov)
  • Datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja
  • ID znak nepremičnine,
  • Ponujena višina najemnine.

8. Ravnanje v primeru več ponudb oziroma izjav o interesu:

Če bo za sklenitev najemnega razmerja zainteresiranih več subjektov, se bodo z njimi opravila pogajanja.

9. Pojasnila in informacije:

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo v Oddelku športne infrastrukture Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper na telefonski številki 05 901 04 39 ali 041 912-298 (g. Rok Crnica) ali Oddelku za splošne, kadrovske in finančne zadeve na telefonski številki 05 614 60 14 (g. Robert Zonta).

10. Javni zavod za šport Mestne občine Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek najema, ne da bi za to navedel razloge.