Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja_parc. št. 1471/2, k. o. Škofije

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52., 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20), ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja 

 1. Naziv in sedež upravljavca:
  Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper
 1. Predmet oddaje v najem:
  Nepremičnina s parc. št. 1471/2 k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 1471/2), v izmeri 379 m2. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, z oznako KS-17.
 1. Izhodiščna najemnina:
  Izhodiščna najemnina znaša 2.258,84 € /letno.
 1. Doba najema:
  Nepremičnina se oddaja za določen čas 1 (enega) leta.
 1. Dovoljena dejavnost:
  Nepremičnina se oddaja za namen funkcionalne rabe in je prepovedana kakršna koli dodatna obremenitev nepremičnine.
 1. Pogoji in sklenitev pogodbe:
  Za navedeno zemljišče bo sklenjena Pogodba o oddaji nepremičnega premoženja, za določeno obdobje enega (enega) leta, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper z interesentom, ki bo ponudil najvišjo najemnino.
 1. Izjava o interesu:
  Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 10.12.2021, do 12:00.

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Za izjavo o interesu ni predpisana oblika, mora pa vsebovati:

 • Ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • ID znak nepremičnine;
 • ponujena višina najemnine.
 1. Ravnanje v primeru več ponudb oz. izjav o interesu:
  Če bo za sklenitev najemnega razmerja zainteresiranih več subjektov, se bodo z njimi opravila pogajanja.
 1. Pojasnila in informacije:
  Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper na telefonski številki 05/6646-392 (ga. Nataša Stolica).
 1. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.«