Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper v najem

Interesno področje: Nepremičnine, Šport
Datum objave:

Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, Koper, na podlagi 52., 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20 – ZIUOPDVE, 78/23 – ZUNPEOVE, 78/23 – ZORR, 131/23 – ZORZFS) ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

 

 1. Naziv in sedež upravljalca:

Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, Koper

 

 1. Predmet oddaje v najem:

Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Beblerjeva ulica 13, v pritličju javnega športnega objekta Balinarska dvorana Žusterna, v stavbi številka 7367, stavba stoječa na parceli ID znakom 2606 222/16, k.o. Semedela, v izmeri 28,5 m2 poslovne površine.

 

 1. Prostor se oddaja v brezplačno uporabo.

Za poslovni prostor krije uporabnik obratovalne stroške, stroške rednih vzdrževalnih del in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.

 

 1. Doba najema:

Nepremičnina se oddaja za določen čas, za obdobje petih (5) let.

 

 1. Dovoljene dejavnosti: 

Poslovni prostor se oddaja brezplačno zaradi uresničevanje javnega interesa na področju socialnega varstva in razvoja informacijske družbe, za izvajanje dejavnosti zagotavljanja zdravljenja, podpore, pomoči, informiranja, izobraževanja in ozaveščanja o uravnoteženi in zdravi uporabi digitalnih medijev in zaslonske tehnologije.

 

 1. Pogoji in sklenitev pogodbe:

Upravičenci do brezplačne uporabe poslovnega prostora so nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu s področja socialnega varstva in razvoja informacijske družbe, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status ter imajo sedež v Mestni občini Koper ali izvajajo dejavnost na območju Mestne občine Koper oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine Koper.

Za navedeni prostor bo sklenjena Pogodba o brezplačni uporabi, po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper z interesentom, ki se bo prijavil na namero in bo izpolnjeval zakonske pogoje za brezplačno uporabo nepremičnine.

 

 1. Izjava o interesu:

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora ponudnik vložiti osebno v sprejemni pisarni Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper ali poslati na naslov: Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper. Upoštevane bodo vse izjave o interesu, ki bodo prispele na sedež Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper do 06.06.2024 do 12.00 ure neglede na čas oddaje po pošti. Izjava, ki bo na sedež prispela po tem datumu, ne bo obravnavana.

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Za izjavo o interesu ni predpisna oblika, mora pa vsebovati:

 • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Id. št. za DDV oz. davčno številko;
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontaktno telefonsko številko in/ali naslov elektronske pošte;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • ID znak nepremičnine;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev;
 • dokazila o izpolnjevanju pogojev po 68. členu ZSPDSLS-1;
 • podpis in žig.

 

 1. Ravnanje v primeru več ponudb oziroma izjav o interesu:

Če bo za sklenitev najemnega razmerja zainteresiranih več subjektov, se bodo z njimi opravila pogajanja.

 

 1. Pojasnila in informacije:

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo v Oddelku za splošne, kadrovske in finančne zadeve Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper na telefonski številki 05 614 60 14 (g. Robert Zonta) ali na e-naslov robert.zonta@sportkoper.si.

 

 1. Javni zavod za šport Mestne občine Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek najema, ne da bi za to navedel razloge.