14. 06. 2021 Cepljenje brez naročanja ta teden tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja – stanovanja v Zadružnem domu Vanganel

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 14. 6. 2021
Datum objave:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja – stanovanja v Zadružnem domu Vanganel

Rok prijave:  14.6.2021
Datum objave: 24.5.2021
Številka:  37-12/2021

»Krajevna skupnost Vanganel, Vanganel 38, 6000 Koper,  na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA – STANOVANJE V VANGANELU

Poslovni prostor se nahaja v 1. nadstropju večnamenske  stavbe na naslovu Vanganel 38, 6000 Koper, št. stavbe 11, parc. št. 221/2 k.o. Vanganel, ID znak 2610 -221/2, v izmeri 25,79 m2.

Stanovanje je opremljeno s pohištvom in sanitariji.

Najnižja ponudbena, izhodiščna najemnina stanovanja znaša 350,00 € in je določena na osnovi Cenitvenega izračuna z dne 13.5.2021, ki ga je izvedel cenilec za gradbene stroke.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno z 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Višina najemnine se bo spreminjala skladno s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

Najemnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov, stroškov manjših vzdrževalnih del in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

Za navedeno  stanovanje  bo sklenjena neposredna Pogodba o najemu stanovanja

za določen čas, določeno obdobje enega (1) leta z možnostjo podaljšanja, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Pisno vlogo za najem stanovanja mora interesent v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA STANOVANJE«, poslati  na sedež Krajevne skupnosti Vanganel, na naslov: Krajevna skupnost Vanganel, Vanganel 38, 6000 Koper , najpozneje oz. do vključno  14.6.2021.

Izjava, oddana po tem datumu, ne bo obravnavana.

Sklenitev najemnega razmerja najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice).

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Krajevna skupnost Vanganel pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na mobi 041 692 307 .

Krajevna skupnost Vanganel lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje/najema, ne da bi za to navedla razloge.

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.«

II.

Ta sklep velja takoj.

Predsednik sveta KS
Vili Krmac, l.r.