Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v najem

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. člena in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20), ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

 

 1. Naziv in sedež upravljavca:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper

 

 1. Predmet oddaje v uporabo:

Poslovni prostor v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe v Kopru, na naslovu Kidričeva ulica 4, na parceli št. 103/2, k.o. Koper, (ID znak: del parcele 2605-103/2), v izmeri 7 m2.

 

 1. Izhodiščna najemnina:

Izhodiščna najemnina znaša 60,00 € mesečno.

Najnižja ponudbena, izhodiščna najemnina poslovnih prostorov je določena izkustveno, na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

 

 1. Varščina:

Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o plačani varščini za resnost ponudbe v višini treh izklicnih mesečnih najemnin, ki je določena za poslovni prostor na podračun Mestne občine Koper št. 01250-0100005794, z obvezno navedbo sklicne številke 201-0702 pri Upravi RS za javna plačila (UJP).

 

Vplačana varščina, kot garancija za resnost ponudbe, se izbranemu najemniku ob prenehanju najemnega razmerja poračuna (nerevalorizirana) z zadnjimi odprtimi mesečnimi najemninami oz. se do njene višine poračuna morebitna škoda, ki bi jo utrpel najemodajalec v zvezi s kršitvijo pogodbenih določil najemne pogodbe. V primeru, da so vse obveznosti iz naslova najemnine oz. najemne pogodbe poravnane, se neobrestovan in nerevaloriziran znesek vplačane varščine vrne.

 

Neizbranim ponudnikom se varščina neobrestovana vrne na njihove poslovne račune v roku 30 dni od poteka roka za oddajo ponudb.

 1. Doba uporabe:

Prostor se oddaja za določeno obdobje 5 (petih) let.

 

 1. Dovoljena dejavnost:

Prostor se oddaja kot skladišče.

 

 1. Izjava o interesu:

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 23.03.2023.

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

 

Za izjavo o interesu ni predpisna oblika, mora pa vsebovati:

 • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Id. št. za DDV oz. davčno številko;
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • ID znak nepremičnine;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev;
 • ponujena najemnina
 • dokazilo o plačani varščini.

 

 1. Pogoji in sklenitev pogodbe:

Za navedeni prostor bo sklenjena Pogodba o najemu poslovnega prostora, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper z interesentom, ki se bo prijavil na namero.

 

 1. Ravnanje v primeru več ponudb oz. izjav o interesu:

Če bo za sklenitev najemnega razmerja zainteresiranih več subjektov, se bodo z njimi opravila pogajanja.

 

 1. Pojasnila in informacije:

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper na telefonski številki 05/6646-375 (ga. Jana Živec) ali 05/6646-286 (ga. Patricija Butinar Griparič).

 

 1. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.