Zapri
19. 02. 2024 Objavljena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPN-ja Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v najem

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. člena in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20), ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

1. Naziv in sedež upravljavca:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.

2. Predmet oddaje v uporabo:

Stavba na naslovu Sermin 6, Koper, s pomožnim objektom in pripadajočim funkcionalnim zemljiščem skupne velikosti 600 m2, ki leži na parc. št. 641/1 k.o. 2604 Bertoki (ID znak: parcela 2604 641/1). Stavba bo s pomožnim objektom in pripadajočim zemljiščem oddana v najem v stanju, v kakršnem je.

 3. Izhodiščna najemnina:

Izhodiščna najemnina znaša 409,37 € mesečno.

Izhodiščna najemnina je bila skladno z določbo 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti določena s strani sodno zapriseženega cenilca stvarnega premoženja.

Najemnina, določena v najemni pogodbi, se bo spreminjala skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

4. Varščina:

Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o plačani varščini za resnost ponudbe v višini treh izhodiščnih mesečnih najemnin, ki je določena za prostor na podračun Mestne občine Koper št. 01250-0100005794, z obvezno navedbo sklicne številke 201-0702 pri Upravi RS za javna plačila (UJP).

Vplačana varščina, kot garancija za resnost ponudbe, se izbranemu najemniku ob prenehanju najemnega razmerja poračuna (nerevalorizirana) z zadnjimi odprtimi mesečnimi najemninami oz. se do njene višine poračuna morebitna škoda, ki bi jo utrpel najemodajalec v zvezi s kršitvijo pogodbenih določil najemne pogodbe. V primeru, da so vse obveznosti iz naslova najemnine oz. najemne pogodbe poravnane, se neobrestovan in nerevaloriziran znesek vplačane varščine vrne.

5. Doba uporabe:

Prostor se oddaja za določen čas, in sicer do začetka izgradnje širitve Bertoške vpadnice, vendar najdlje za obdobje petih (5) let.

6. Dovoljena dejavnost:

Stavba se oddaja za izvajanje dejavnosti športnega društva.

7. Izjava o interesu:

Pisno izjavo o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora ponudnik vložiti osebno na vložišču Mestne občine Koper ali poslati po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper. Upoštevane bodo vse izjave o interesu, ki bodo prispele na sedež Mestne občine Koper do 20. 12. 2023 do 12.00 ure ne glede na čas oddaje po pošti. Izjava, ki bo na sedež prispela po tem datumu, ne bo obravnavana.

Za izjavo o interesu ni predpisana oblika, mora pa vsebovati:

  • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, ID. št. za DDV oz. davčno številko;
  • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontaktno telefonsko številko in/ali naslov elektronske pošte;
  • datum objavljene namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
  • ID znak nepremičnine;
  • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev;
  • ponujena mesečna najemnina;
  • dokazilo o vplačani varščini.

8. Pogoji in sklenitev pogodbe:

Za navedeni prostor bo sklenjena Pogodba o najemu prostora v obliki notarskega zapisa, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper z interesentom, ki se bo prijavil na namero.

9. Ravnanje v primeru več ponudb oz. izjav o interesu:

Če bo za sklenitev pogodbe o najemu zainteresiranih več subjektov z isto dejavnostjo, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

10. Pojasnila in informacije:

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper na telefonski številki 05/6646-275.

11. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.«