Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v najem

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. člena in 2. točke 1. odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS št. 11/18, 79/18 in 78/23), ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

1. Naziv in sedež upravljavca:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper

2. Predmet najema:

Poslovni prostor se nahaja v 1. nadstropju poslovno stanovanjskega objekta v Kopru, na naslovu Staničev trg 19 (ID znak: del stavbe 2605-1124-2 in del stavbe 2605-1124-3), v skupni izmeri 51,05 m2 poslovne površine. Poslovni prostor bo oddan v najem v stanju, v kakršnem je. K poslovnemu prostoru pripada tudi souporaba prostora v pritličju (ID znak: del stavbe 2605-1124-7) v izmeri 1,44 m2.

Poslovni prostor je v obratovanju.

3. Izhodiščna najemnina:

Izhodiščna najemnina znaša 370,00 EUR mesečno.

Izhodiščna najemnina prostora je določena izkustveno, na podlagi 38. člena ZSPDSLS-1.

Najemnina, določena v najemni pogodbi, se bo spreminjala skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

4. Varščina:

Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o plačani varščini za resnost ponudbe v višini treh izklicnih mesečnih najemnin, ki je določena za prostor na podračun Mestne občine Koper št. 01250-0100005794, z obvezno navedbo sklicne številke 201-0702 pri Upravi RS za javna plačila (UJP).

Vplačana varščina, kot garancija za resnost ponudbe, se izbranemu najemniku ob prenehanju najemnega razmerja poračuna (nerevalorizirana) z zadnjimi odprtimi mesečnimi najemninami oz. se do njene višine poračuna morebitna škoda, ki bi jo utrpel najemodajalec v zvezi s kršitvijo pogodbenih določil najemne pogodbe. V primeru, da so vse obveznosti iz naslova najemnine oz. najemne pogodbe poravnane, se neobrestovan in nerevaloriziran znesek vplačane varščine vrne.

 5. Doba uporabe:

Prostor se oddaja za nedoločen čas.

6. Dovoljena dejavnost:

Poslovni prostor se oddaja za opravljanje pisarniške dejavnosti.

7. Izjava o interesu:

Pisno izjavo o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora ponudnik vložiti osebno na vložišču Mestne občine Koper ali poslati po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper. Upoštevane bodo vse izjave o interesu, ki bodo prispele na sedež Mestne občine Koper do 27. 2. 2024 do 12.00 ure neglede na čas oddaje po pošti. Izjava, ki bo na sedež prispela po tem datumu, ne bo obravnavana.

Za izjavo o interesu ni predpisana oblika, mora pa vsebovati:

  • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, ID. št. za DDV oz. davčno številko;
  • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontaktno telefonsko številko in/ali naslov elektronske pošte;
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
  • ID znak nepremičnine;
  • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev;
  • ponujena mesečna najemnina;
  • dokazilo o vplačani varščini.

8. Pogoji in sklenitev pogodbe:

Za navedeni prostor bo sklenjena Pogodba o najemu prostora v obliki notarskega zapisa, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper z interesentom, ki se bo prijavil na namero.

9. Ravnanje v primeru več ponudb oz. izjav o interesu:

Če bo za sklenitev pogodbe o najemu zainteresiranih več subjektov z isto dejavnostjo, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

10. Pojasnila in informacije:

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper na telefonski številki 05/6646-275.

11. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.«