Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v najem

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 31. 7. 2024
Datum objave:

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1, Uradni list RS št. 11/18 in spremembe), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O
ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

 1. Naziv in sedež upravljavca:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper

 1. Predmet oddaje v najem:

Parkirni prostori v kletni – parkirni etaži poslovno stanovanjskega objekta »Porton« v Kopru, na naslovu Ferrarska ulica 17, na parceli št. 1567/23 k.o. Koper, (ID znak: št. stavbe 2605 1567/23), označeni z oznakami:

 • EP 8,
 • EP70,
 • EP42,
 • EP65,
 • EP72,
 • EPO3,
 • EPO6 ter
 • EP66.
 1. Izhodiščna najemnina:

Izhodiščna najemnina znaša 50€ mesečno za posamezni parkirni prostor. Skladno z ZDDV-1, se na izhodiščno najemnino obračuna še 22% DDV.

Izhodiščna najemnina je določena izkustveno, na podlagi 38. člena ZSPDSLS-1.

 1. Doba najema:

Parkirni prostori se oddajajo za določen čas 1 (enega) leta.

 1. Pogoji in sklenitev pogodbe:

Za oddajo parkirnih prostorov v najem bo za posamezni parkirni prostor sklenjena Pogodba o najemu parkirnega prostora, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper z interesentom, ki bo za posamezni parkirni prostor oddal izjavo z vso zahtevano dokumentacijo ter ponudil najvišjo najemnino.

 1. Izjava o interesu:

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 31.07.2024 do 12.00 ure, ne glede na čas oddaje po pošti.

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Za izjavo o interesu ni predpisana oblika, mora pa vsebovati:

 • oznako parkirnega prostora, za katerega se podaja izjava o interesu,
 • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma ali fizična oseba), naslov oz. sedež, matično številko oz. EMŠO, ID za DDV oz. davčno številko;
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali naslov elektronske pošte);
 • datum in številka namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev ter
 • ponujena višina najemnine.
 1. Ravnanje v primeru več ponudb oz. izjav o interesu:

Če bo za sklenitev najemnega razmerja za posamezni parkirni prostor zainteresiranih več subjektov, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni. Pogajanja bo vodila Komisija za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine in bodo potekala v torek, 06.08.2024, v prostorih Mestne občine Koper. O točni uri bodo interesenti obveščeni na običajen način (po telefonu in/ali preko elektronske pošte).

 1. Pojasnila in informacije:

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper na telefonski številki 05/6646-375 (Maja Pencelj).

 1. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.«