Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v najem – KS Hrvatini

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

KRAJEVNA SKUPNOST HRVATINI, Hrvatini 74, 6280 Ankaran, ki jo zastopa predsednik sveta Aleš Rotar na podlagi 52., 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20), ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS) (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

1. Naziv in sedež upravljavca:

Mestna občina Koper, Krajevna skupnost Hrvatini, Hrvatini 74, Ankaran

2. Predmet oddaje v najem:

Del nepremičnine s parc. št. 707/1  k.o. Hribi 2590, v naravi teniški igrišči s spremljajočim manjšim kontejnerjem (2,8 x 2,1) za shranjevanje rekvizitov, ob objektu na naslovu Hrvatini 148, v skupni izmeri 1143 m2. Del parcele se oddaja za teniške aktivnosti.

3. Izhodiščna najemnina:

Izhodiščna najemnina znaša  200.00 € mesečno.

4. Doba uporabe:

Nepremičnina se oddaja za določen čas 1 (eno) leto.

5. Dovoljena dejavnost:

Nepremičnina se oddaja za trniške aktivnosti.

6. Pogoji in sklenitev pogodbe:

Za navedeno nepremičnino bo sklenjena Pogodba o oddaji nepremičnega in premičnega premoženja, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper z interesentom, ki bo ponudil najvišjo najemnino oz. se bo prijavil na namero.

7. Izjava o interesu:

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Krajevne skupnosti Hrvatini – na naslov: Krajevna skupnost Hrvatini, Hrvatini 74, 6280 Ankaran, najpozneje oz. do vključno 18. 3. 2024.

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Za izjavo o interesu ni predpisna oblika, mora pa vsebovati:

  • osnovne podatke o subjektu:  naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Id. št. za DDV oz. davčno številko;
  • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
  • ID znak nepremičnine;
  • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev ter
  • ponujena višina najemnine.

8. Ravnanje v primeru več ponudb oz. izjav o interesu:

Če bo za sklenitev najemnega razmerja zainteresiranih več subjektov, se bodo z njimi opravila pogajanja.

9. Pojasnila in informacije:

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na tel. št. 041 350 966 (predsednik sveta Aleš Rotar) ali 051 672 551 KS Hrvatini (ga. Rozana Gomboc) in e-naslov: k.s.hrvatini@siol.net.

10. Krajevna skupnost Hrvatini lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.«