Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v najem – KS Semedela

Interesno področje: Krajevne skupnosti
Datum objave:

KRAJEVNA SKUPNOST SEMEDELA, Jurčičeva 2, 6000 Koper, ki jo zastopa predsednik Marko Štrkalj na podlagi 52., 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20), ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O
ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

1. Naziv in sedež upravljavca:

Mestna občina Koper, Krajevna skupnost Semedela, Jurčičeva 2, Koper.

2. Predmet oddaje v najem:

Poslovni prostor – kletni prostori v Domu KS Semedela, na naslovu Jurčičeva 2, Koper, v izmeri 147,87 m2 poslovne površine, na parceli št. 387/46 k.o. Semedela, (ID znak: 2606-387/46).

Prostor bo oddan v najem v stanju, v kakršnem je.

Prostor  je v uporabi.

3. Izhodiščna najemnina:

Izhodiščna najemnina znaša 125,00 € mesečno.  

Najnižja ponudbena, izhodiščna najemnina prostora je določena izkustveno, na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Najemnina, določena v najemni pogodbi, se bo spreminjala skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

4. Doba uporabe:

Poslovni prostor se oddaja za nedoločen čas.

5. Dovoljena dejavnost:

Prostor se oddaja za mirno športno dejavnost.

6. Pogoji in sklenitev pogodbe:

Za navedeni prostor bo sklenjena Pogodba o najemu prostora, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper z interesentom, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

7. Izjava o interesu:

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Krajevne skupnosti Semedela – na naslov: Krajevna skupnost Semedela, Jurčičeva 2, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 12. 10. 2023.

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Za izjavo o interesu ni predpisna oblika, mora pa vsebovati:

  • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Id. št. za DDV oz. davčno številko;
  • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
  • ID znak nepremičnine;
  • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev ter
  • ponujena višina najemnine.

8. Ravnanje v primeru več ponudb oz. izjav o interesu:

Če bo za sklenitev pogodbe zainteresiranih več subjektov z isto dejavnostjo, se bodo z njimi opravila pogajanja.

9. Pojasnila in informacije:

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Krajevni skupnosti Semedela na telefonski številki 05/627-18-22/ 051 672 551 (ga. Rozana Gomboc).

10. Krajevna skupnost Semedela lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.