Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v najem – STANOVANJE ŠT.7

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

»Krajevna skupnost Sveti Anton, Sveti Anton 1, 6276 Pobegi, na podlagi 52. člena in 4. točke 1. odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20), ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS) (Uradni list RS, št. 31/2018)

 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v najem – STANOVANJE ŠT.7

 Stanovanje se nahaja v 1. nadstropju večnamenske  stavbe, skupne površine 60,72m2, na naslovu Sveti Anton 1, 6276 Pobegi z identifikacijsko oznako stavbe 356  ter identifikacijsko oznako dela stavbe 7. Stavba je bila zgrajena leta 1952 in je vpisana v zemljiško knjigo pri parc. številki 3732, 2612 katastrska občina SVETI ANTON.

Stanovanje je tri (3) sobno in ima naslednje priključke:
Ogrevanje: lastni vir – peč na pelete
Hlajenje: klimatska naprava
Elektrika: za rasvetljavo in gospodinjske aparate – lastni števec
Vodovod: Vodovod v stanovanju, mrzla in topla voda v kopalnici, kanalizacija urejena
Drugo: telefonski priključek, možnost priključitve na optični kabel v neposredni bližini – internet do 100Mb/s, prostori skupne rabe, pralni stroj, štedilnik, hladilnik, souporaba skupnih kletnih prostorov

Stanovanje je popolnoma opremljeno s starejšim, a uporabnim pohištvom in kuhinjskim priborom, ima obnovljene in urejene sanitarije. Stanovanje je vseljivo takoj.

Najnižja ponudbena, izhodiščna mesečna najemnina stanovanja znaša 350,00 € in je določena na osnovi cenitvenega izračuna z dne 24.2.2023, ki ga je izvedel cenilec za gradbene stroke.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno z 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Višina najemnine se bo spreminjala skladno z rastjo življenjskih stroškov v preteklem letu, enkrat letno predvidoma v začetku leta, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

Najemnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov, stroškov manjših vzdrževalnih del in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

Za navedeno  stanovanje  bo sklenjena Pogodba o najemu stanovanja v obliki notarskega zapisa za določen čas 1(enega) let z možnostjo podaljšanja.

Pisno vlogo za najem stanovanja mora interesent v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA STANOVANJE 7«, poslati priporočeno na sedež Krajevne skupnosti Sveti Anton, na naslov: Krajevna skupnost Sveti Anton, Sveti Anton 1, 6276 Pobegi, najpozneje oz. do vključno  10.4.2023.

Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o plačani varščini za resnost ponudbe v višini dveh izklicnih mesečnih najemnin, ki je določena za stanovanje na podračun Krajevna skupnost Sveti Anton št. SI56 0125 0645 0808 806, z obvezno navedbo sklicne številke 00 201-9221 pri Upravi RS za javna plačila.

Za izjavo o interesu ni predpisna oblika, mora pa vsebovati:

  • osnovne podatke o subjektu: ime in priimek osebe naslov, matično številko, davčno številko, transakcijski račun (telefonska številka in/ali e-naslov);
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
  • ID znak nepremičnine
  • dokazilo o rednem viru prihodkov (pogodba o zaposlitvi ali druga ustrezna dokazila)
  • dokazilo o državljanstvu republike Slovenije;
  • ponujena najemnina
  • dokazilo o vplačani varščini.

Vloga, oddana po tem datumu, ne bo obravnavana.

Sklenitev najemnega razmerja najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice).

Če bo za sklenitev najemnega razmerja zainteresiranih več subjektov, se bodo z njimi opravila pogajanja.

Vsa pojasnila v zvezi z namero, vključno z predhodnim ogledom,  lahko interesenti dobijo na telefon 070 614 982 ali 031 742 832 v dopoldanskem času.

Krajevna skupnost Sveti Anton lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje/najema, ne da bi za to navedla razloge ali ne izbere nobenega ponudnika.

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.«