30. 07. 2021 Hitro testiranje znova ob koncih tedna Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 24. 9. 2020
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

1. Številka: 478-284/2018
S parc. št. 3948/3, k.o. 2604 Bertoki (ID znak: parcela 2604 3948/3), v izmeri 13 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na območju poselitvenih površin, območje razložene in razpršene poselitve. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 895,83 EUR brez 22% DDV.

 

2. Številka: 478-340/2008
S parc. št. 1080/2, k.o. 2590 Hribi (ID znak: parcela 2590 1080/2), v izmeri 98 m2, s parc. št. 1081/4, k.o. 2590 Hribi (ID znak: parcela 2590 1081/4), v izmeri 6 m2, s parc. št. 1081/6, k.o. 2590 Hribi (ID znak: parcela 2590 1081/6), v izmeri 11 m2, meje nepremičnin so urejene. Zemljišče s parc. št. 1080/2, k.o. Hribi je pozidano. Nepremičnine se nahajajo na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolomban. Z navedenimi nepremičninami ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnin izhaja, da pri teh nepremičninah ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičninah. Najnižja ponudbena cena nepremičnin znaša 9.323,05 EUR brez 22% DDV.

 

3. Številka: 478-154/2020
S parc. št. 1084/7, k.o. 2590 Hribi (ID znak: parcela 2590 1084/7), v izmeri 25 m2, s parc. št. 1081/3, k.o. 2590 Hribi (ID znak: parcela 2590 1081/3), v izmeri 57 m2, s parc. št. 1081/5, k.o. 2590 Hribi (ID znak: parcela 2590 1081/5), v izmeri 63 m2, meje nepremičnin so urejene. Zemljišče s parc. št. 1084/7, k.o. Hribi je pozidano. Nepremičnine se nahajajo na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolomban. Z navedenimi nepremičninami ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnin izhaja, da pri teh nepremičninah ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičninah. Najnižja ponudbena cena nepremičnin znaša 11.755,15 EUR brez 22% DDV.

 

4. Številka: 478-279/2008
S parc. št. 1111/20 k.o. 2590 Hribi (ID znak: parcela 2590 1111/20), v izmeri 56 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolomban. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.539,92 EUR brez 22% DDV.

 

5. Številka: 478-282/2008
S parc. št. 1111/30, k.o. 2590 Hribi (ID znak: parcela 2590 1111/30), v izmeri 161 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolomban. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vknjižena služnostna pravica za izgradnjo, postavitev, vzdrževanje in uporabo vodovodne napeljave v širini 1m ter služnostna pravica izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in uporabe 20 kV kabelskega SN omrežja. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 13.052,27 EUR brez 22% DDV.

 

6. Številka: 478-11/2020
S parc. št. 1143/22, k.o. 2592 Jernej (ID znak: parcela 2592 1143/22), v izmeri 9 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 729,63 EUR brez 22% DDV.

 

7. 478-103/2020
Posamezni del stavbe z ID znakom: del stavbe 2605-851-11, v izmeri 22,6 m2, ki se nahaja na parceli št. 1136/5, k.o. 2605 Koper, na naslovu Ulica Talcev 4, Koper. Meje nepremičnine niso urejene. Prodaja se zazidano stavbno zemljišče, po dejanski rabi terasa. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena posameznega dela stavbe z ID znakom: del stavbe 2605-851-11, znaša 3.625,00 EUR brez 2% DPN.

 

8. Številka: 478-270/2020
S parc. št. 1548/5, k.o. 2605 Koper (ID znak: parcela 2605 1548/5), v izmeri 67 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 12.900,00 EUR brez 22% DDV.

 

9. Številka: 478-487/2019
S parc. št. 3420 k.o. 2611 Marezige (ID znak: parcela 2611 3420), v izmeri 35 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki so namenjena za mešano urbano rabo, v naselju Marezige. Z navedeno nepremičnino je v teku vknjižba lastninske pravice na Mestno občino Koper. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.925,00 EUR brez 22% DDV.

 

10. Številka: 478-63/2020
S parc. št. *160, k.o. 2616 Podpeč (ID znak: parcela 2616 *160), v izmeri 208 m2, meje nepremičnine niso urejene. Prodaja se solastniški delež 1/10-e od celote. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Zanigrad. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža Mestne občine Koper znaša 570,00 EUR brez 22% DDV.

 

11. Številka: 478-63/2020
S parc. št. 3711, k.o. 2616 Podpeč (ID znak: parcela 2616 3711), v izmeri 126 m2, meje nepremičnine niso urejene. Prodaja se solastniški delež 1/10-e od celote. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Zanigrad.. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža Mestne občine Koper znaša 345,00 EUR brez 22% DDV.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 24. 09. 2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:
– ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
– datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
– parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Skladno z določili 82. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) je rok plačila kupnine 60 dni od izdaje računa s strani prodajalca. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-275.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

MESTNA OBČINA KOPER