06. 07. 2021 Občina zagotavlja dodaten dan za brezplačno testiranje Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 7. 7. 2021
Datum objave:

Številka: 478-1/2021-9
Datum: 17. 6. 2021

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

  1. Številka: 478-521/2020

S parc. št. 1012/4, k. o. Škofije (ID znak: parcela 2595 1012/4), v izmeri 446 m2, meje nepremičnine niso urejene. Prodaja se solastniški delež 5/24-tin. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za proizvodne dejavnosti, na območju Titus d.o.o.. Mestna občina Koper bo ustanovila stvarno služnost dostopa, uporabe in vzdrževanja za nedoločen čas in neodplačno po sredini nepremičnine v smeri JZ-SV do nepremičnin v (so)lasti Mestne občine Koper s parc. št. 1009/15, 1009/13 in 1009/9, k.o. Škofije. S solastniškim deležem Mestne občine Koper ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri solastniškem deležu te nepremičnine ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na deležu nepremičnine. Najnižja ponudbena cena vseh nepremičnin skupaj znaša 8.783,41 EUR brez 22% DDV.

S parc. št. 1009/14, k. o. Škofije (ID znak: parcela 2595 1009/14), v izmeri 191 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se solastniški delež 5/6-tin. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za proizvodne dejavnosti, na območju Titus d.o.o.. S solastniškim deležem Mestne občine Koper ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vknjižena neprava stvarna služnost v korist javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o.. Najnižja ponudbena cena vseh nepremičnin skupaj znaša 15.046,03 EUR brez 22% DDV

S parc. št. 1009/12, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 1009/12), v izmeri 88 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za proizvodne dejavnosti, na območju Titus d.o.o. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vknjižena neprava stvarna služnost v korist javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o.. Najnižja ponudbena cena vseh nepremičnin skupaj znaša 8.318,64 EUR brez 22% DDV.

Nepremičnine s parc. št. 1012/4, 1009/14 in 1009/12, k.o. Škofije, se prodajajo skupaj.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati najpozneje do 7. 7. 2021:

  • po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali
  • jo oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur ali
  • jo poslati po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si .

 

Nova ponudba mora vsebovati:

  • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
  • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. Najnižji znesek višanja za izhodiščno vrednost do 5.000,00€ znaša 100,00€, za izhodiščno vrednost od 5.001,00€ do 10.000,00€ znaša 300,00€, za izhodiščno vrednost od 10.001,00€ do 15.000,00€ znaša 400,00€, ter za izhodiščno vrednost od 15.001,00€ do 19.999,00€ znaša 600,00€.

Pri prodaji solastniških deležev v lasti Mestne občine Koper imajo skladno s 66. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2002, 91/13, 23/20) solastniki predkupno pravico na nepremičninah.

Skladno z določili 82. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) je rok plačila kupnine 60 dni od izdaje računa s strani prodajalca. Zaradi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) se plačilni rok 60 dni ne uporabi v primeru, ko dolžnik ni gospodarski subjekt iz prvega odstavka 6. člena ZPreZP-1 (Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12 in 61/20 – ZDLGPE)).

V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-275.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

MESTNA OBČINA KOPER