21. 09. 2021 Mobilna cepilna enota prihaja v Sv. Anton Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 26. 10. 2021
Datum objave:

Številka: 478-1/2021-19
Datum: 6. 10. 2021

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-560/2007

S parc. št. 1279/9, k. o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 1279/9), v izmeri 96 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vknjižena služnostna pravica – graditve, postavitve, obratovanja, odstranjevanja naravnih ovir pri graditvi, postavitvi in obratovanju kabelske kanalizacije in telekomunikacijskih vodov v distribucijskih komunikacijskih omrežjih in pripadajoče infrastrukture ter služnost dostopa do kabelske kanalizacije in telekomunikacijskih vodov v distribucijskih komunikacijskih omrežjih in pripadajoče infrastrukture.

Nepremičnina predstavlja dostop do nepremičnin s parc. št. 1297/8 in 1297/4 k.o. Bertoki, za kar se bo ob sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe, s katero se urejajo premoženjskopravna razmerja z zainteresirano stranko iz Pogodbe št. 478-590/2018, vpisala služnostna pravica peš dostopa in dostopa z vsemi prevoznimi sredstvi, v korist vsakokratnega lastnika navedenih nepremičnin, za nedoločen čas.

Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 8.793,60 brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-275/2020

S parc. št. 1895/4, k.o. Hribi  (ID znak: parcela 2590 1895/4), v izmeri  21m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo v naselju Hrvatini. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Po nepremičnini potekajo naprave javne komunalne infrastrukture, za kar se bo ob sklenitvi pogodbe vpisala trajna služnostna pravica uporabe zemljišča v korist Mestne občine Koper. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.715,07 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-422/2020

S parc. št. 2807, k. o. Koštabona (ID znak: parcela 2624 2807), v celotni izmeri 40 m2, meje nepremičnine niso urejene. Prodaja se solastniški delež 10/24-in, kar znaša velikost 16,7 m2. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Puče. S solastniškim deležem Mestne občine Koper ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri solastniškem deležu te nepremičnine ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na solastniškem deležu nepremičnine. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža Mestne občine Koper na nepremičnini znaša 980,00 EUR brez 22 % DDV.

 

 1. Številka: 478-344/2010

S parc. št. 2820/1, k. o. Krkavče (ID znak: parcela 2625 2820/1), v skupni izmeri 721 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se solastniški delež do 1/4. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, dolina reke Dragonje. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 9.591,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-157/2016

S parc. št. 6249/2, k. o. Movraž (ID znak: parcela 2618 6249/2), v celotni izmeri 360 m2, meje nepremičnine niso urejene. Prodaja se solastniški delež ½-e, kar znaša velikost 180 m2. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Trebeše. S solastniškim deležem Mestne občine Koper ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri solastniškem deležu te nepremičnine ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na deležu nepremičnine. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža Mestne občine Koper na nepremičnini znaša 6.812,00 EUR brez 22 % DDV.

 

 1. Številka: 478-99/2021

S parc. št. 1298/45, k. o. Plavje (ID znak: parcela 2589 1298/45), v izmeri 150 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za promet in zveze, v naselju Spodnje Škofije. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 14.460,00 EUR brez 22 % DDV.

 

 1. Številka: 478-102/2021

S parc. št. 412/26, k. o. Plavje (ID znak: parcela 2589 412/26), v izmeri 79 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za promet in zveze, v naselju Spodnje Škofije. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 7.616,00 EUR brez 22 % DDV.

 

 1. Številka: 478-156/2021

S parc. št. 6310/404 k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 6310/404), v skupni izmeri 223 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče s parc. številka 6310/404 k.o. Semedela v izmeri 103 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6310/404 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 7.661,14 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 1. Številka: 478-172/2019

S parc. št. 3575/6, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 3575/6), v izmeri 538 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, razpršena gradnja. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 17.617,37 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-311/2019

S parc. št. 3575/5, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 3575/5), v izmeri 434 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, razpršena gradnja. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 17.439,47 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-294/2020

S parc. št. 468/569, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 468/569), v izmeri 69 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Olmo. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 6.661,30 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-364/2017

S parc. št. 468/507, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 507), v izmeri 79 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Olmo. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 7.626,70 EUR brez 22% DDV.

S parc. št. 468/508, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 508), v izmeri 26 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v naselju Olmo. Iz rednega izpiska iz zemljiške knjige izhaja, da z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.510,10 EUR brez 22% DDV.

Nepremičnini se prodajata skupaj.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati najpozneje do 26. 10. 2021:

 • po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali
 • jo oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur ali
 • jo poslati po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si .

 

Nova ponudba mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. Najnižji znesek višanja za izhodiščno vrednost do 5.000,00€ znaša 100,00€, za izhodiščno vrednost od 5.001,00€ do 10.000,00€ znaša 300,00€, za izhodiščno vrednost od 10.001,00€ do 15.000,00€ znaša 40 0,00€, ter za izhodiščno vrednost nad 15.001,00€ znaša 600,00€.

Pri prodaji solastniških deležev v lasti Mestne občine Koper imajo skladno s 66. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2002, 91/13, 23/20) solastniki predkupno pravico na nepremičninah.

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8 dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-275.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

MESTNA OBČINA KOPER