16. 04. 2021 Terase se odpirajo, za gostince uporaba še naprej brezplačna Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnega premoženja

Interesno področje: Splošne zadeve
Rok prijave: 29. 4. 2021
Datum objave:

Številka: 023-8/2021

Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, ZSPDSLS-1) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper, objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI PREMIČNEGA PREMOŽENJA

Predmet prodaje je leseni kiosk – šestkotni v lasti Mestne občine Koper. Izklicna cena lesenega kioska je določena na izkustveno.

Predmet prodaje je: Leseni kiosk – šestkotni

  • leto dobave 2008
  • Vrsta materiala: les
  • Inventarna številka: 0190025
  • Lokacija lesenega kioska: Potniški terminal Koper
  • Izklicna cena: 100,00 EUR brez vključenega DDV.

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 29.04.2021, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Predmet prodaje je premičnina – leseni kiosk – šestkotni.

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

  • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
  • številko in datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnega premoženja;
  • ponujeno vrednost brez davka.

Ta namera je objavljena na spletni strani Mestne občine Koper. Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku roka za oddajo ponudb.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8 (osmih) dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Morebitna vprašanja v zvezi s postopkom ponudniki pošljejo na e-naslov: alan.ziberna@koper.si.

Vprašanja v zvezi s predmetom prodaje oziroma ogled predmeta prodaje je možen po predhodnem dogovoru z odgovorno osebo na naslov: magdalena.skrljbura@koper.si

Leseni kiosk bo prodan po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

Mestina občina Koper