Preglej vse objave

namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnega premoženja

Interesno področje: Splošne zadeve
Datum objave:

Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper, objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI PREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Predmet prodaje je vozilo v lasti Mestne občine Koper. Izklicna cena vozila je določena na podlagi cenitve ter na podlagi drugega odstavka 53. člena ZSPDSLS-1.

 

Podatki o motornem vozilu, ki je predmet prodaje:

 

CITROEN C- ZERO – električno osebno vozilo

 • št. šasije VF71NZKZZBU901328
 • prva registracija 19. 5. 2011
 • od 20. 5. 2022 neregistrirano, trenutno nevozno
 • število prevoženih kilometrov ocenjeno na 23.500
 • Inventarna številka: 0153651
 • Izklicna cena: 2.592,50 EUR brez vključenega DDV.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 20. 3. 2023, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Predmet prodaje je premičnina – električno osebno vozilo.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • kontaktne podatke ponudnika (telefonska številka in/ali e- naslov);
 • številko in datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnega premoženja;
 • navedbo vozila;
 • ponujeno vrednost brez davka.

 

Ta namera je objavljena na spletni strani Mestne občine Koper. Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku roka za oddajo ponudb.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8 (osmih) dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Morebitna vprašanja v zvezi s postopkom ponudniki pošljejo na e-naslov: alan.ziberna@koper.si.

Vprašanja v zvezi z vozilom oziroma ogled vozila je možen po predhodnem dogovoru z odgovorno osebo za vzdrževanje vozil na naslov: vzdrzevanje.vozil@koper.si

 

Motorna vozila bodo prodana po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršne koli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.