09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 29. 4. 2013
Datum objave:
Številka: 478-15/2013
Datum: 12.04.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 4. odstavka 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na naslednjih nepremičninah:

  1. s parc. št. *54/5 (ID znak 2590-54/5-1), 2113/0 (ID znak 2590-2113/0-0) in 2601/0 (ID znak 2590-2601/0-0), vse k.o. 2590 Hribi, v skupni izmeri 163 m2. Nepremičnine se nahajajo v naselju Hrvatini. Na nepremičninah se ustanavlja prava stvarna služnost dostopne poti z vsemi motornimi vozili. Odškodnina za izvrševanje služnosti je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 22,00 €/m2 posega;
  2. s parc. št. 580/23 k.o. 2595 Škofije (ID znak 2595-580/23-0), v izmeri 7888 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Spodnje Škofije. Na nepremičnini se ustanavlja prava stvarna služnost dostopne poti z vsemi motornimi vozili. Odškodnina za izvrševanje služnosti je določena na podlagi cenitvenega poročila sodnega cenilca gradbene stroke in znaša 2.721,00€.

Navedene vrednosti odškodnin za izvrševanje služnostne pravice ne vsebujejo 20% DDV.

MESTNA OBČINA KOPER