Preglej vse objave

Obvestilo o javni razgrnitvi v okviru upravnega postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: Pridobitev koncesije za izkoriščanje mineralne surovine v pridobivalnem prostoru Črni Kal – Črnotiče 2

Interesno področje: Okolje
Datum objave:

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo na podlagi drugega odstavka 97. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE in 23/24, v
nadaljevanju ZVO-2) v zadevi izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: Pridobitev koncesije za izkoriščanje mineralne surovine v pridobivalnem prostoru Črni Kal – Črnotiče 2, nosilcu
nameravanega posega Alpacem Kamnolomi, d.o.o., Anhovo 1, 5210 Deskle, ki ga po pooblastilu direktorjev Leona Šinigoja in Nika Štimca zastopa E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13,
1000 Ljubljana, obvešča javnost z naslednjim

JAVNIM NAZNANILOM

1. da je nosilec nameravanega posega Alpacem Kamnolomi, d.o.o., Anhovo 1, 5210 Deskle, dne 4. 9. 2023 podal vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za poseg: Pridobitev
koncesije za izkoriščanje mineralne surovine v pridobivalnem prostoru Črni Kal – Črnotiče 2 (v nadaljevanju poseg);

2. da je za nameravani poseg v okolje na podlagi točke B.4. Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17,
105/20 in 44/22-ZVO-2) treba izvesti presojo vplivov na okolje;

3. da je za izdajo okoljevarstvenega soglasja pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova 4, 1535 Ljubljana;

4. da so podatki o nameravanem posegu na voljo pri Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, dokumentacija za pridobitev okoljevarstvenega soglasja pa je dostopna tudi na osrednjem
spletnem mestu državne uprave: Javne objave Ministrstva za okolje, podnebje in energijo | GOV.SI;

5. da je javno naznanilo objavljeno na krajevno običajen način, in sicer na oglasni deski Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, Upravne enote Koper, Piranska cesta 2, 6000
Koper, ter na osrednjem spletnem mestu državne uprave;

6. da je vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, poročilo o vplivih posega na okolje, projekt nameravanega posega, mnenja iz prvega odstavka 96. člena ZVO-2 in osnutek
odločitve o okoljevarstvenem soglasju, zagotovljen v času od 20. 5. 2024 do 18. 6. 2024 v prostorih Upravne enote Koper, Piranska cesta 2, 6000 Koper,
in sicer v:
ponedeljek in torek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure,
sredo od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 18.00,
petek od 8.00 do 13.00 ure.

7. da se mnenja in pripombe lahko v roku iz 6. točke javnega naznanila posredujejo v pisni obliki na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova 4, 1535 Ljubljana, ali po elektronski
pošti na gp.mope@gov.si, s sklicem na postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: Pridobitev koncesije za izkoriščanje mineralne surovine v pridobivalnem prostoru Črni
Kal – Črnotiče 2 in številko upravne zadeve: 35428-10/2023-2570.

Ministrstvo obvešča javnost, da bo v postopku upoštevalo samo mnenja in pripombe javnosti, ki bodo prejeta v roku in na način, kot izhaja iz 6. in 7. točke javnega naznanila. V skladu s 97. členom ZVO-2 vabimo zainteresirano javnost ter nevladne organizacije iz prvega odstavka 237. člena ZVO-2 ter civilne iniciative iz druge alineje 18.2 točke 3. člena ZVO-2, da v roku iz 6. točke tega javnega naznanila podajo mnenja, pripombe in predloge o nameravanem posegu. V skladu s 97. členom ZVO-2 vabimo nevladne organizacije iz prvega odstavka 237. člena ZVO-2 ter civilne iniciative iz druge alineje 18.2 točke 3. člena ZVO-2, da podajo zahtevo za vstop, pri čemer je obvezen sestavni del zahteve za vstop podatek o varnem elektronskem predalu, kamor se jim bo vročalo dokumente.

V skladu z drugim odstavkom 102. člena je stranski udeleženec v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja lahko tudi oseba, ki izkaže, da bi poseg v okolje lahko vplival na njene
pravne koristi in ki vloži zahtevo za vstop v postopek v roku iz 6. točke tega javnega naznanila.