09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Poziv za lastnika opuščenega vozila

Interesno področje:
Rok prijave: 6. 8. 2013
Datum objave:

Številka: 0611-6/2012-37-23
Datum: 22.7.2013

Občinski inšpektorat Mestne občine Koper izdaja na podlagi 4. odstavka 8. Člena Odloka o ravnanju z opuščenimi vozili in drugimi opuščenimi predmeti (Uradne objave, štev. 8/9,39/89, 6/02) ter 131. Člena zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 80/1999, spremembe Ur.l. RS, št. 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010) naslednji

S K L E P

  1. Poziva se lastnika osebnega vozila, hranjenega na deponiji Mestne občine Koper in sicer:

HYUNDAI   LANTRA    KP NT-469  (PRETEČENE), VIN KMHJF31RPVU458890      

da v roku 15. dni po objavi naznanila prevzame opuščeno vozilo oziroma opuščen predmet, sicer se bo štelo, da je bila na vozilu, lastninska pravica opuščena.

  1. Po 94. členu zakona o splošnem upravnem postopku se šteje, da je ta sklep vročen stranki po preteku 15 dni od dneva objave na oglasni deski upravnega organa Mestne občine Koper.

O b r a z l o ž i t e v

 Na območju Mestne občine Koper se je na splošnih in posebnih parkirnih prostorih in drugih javnih površinah nahajalo opuščeno neregistrirano, poškodovano vozilo znamke HYUNDAI, tip LANTRA, bele barve s pretečenimi registrskimi tablicami, številka KP NT-469. Na podlagi tretjega odstavka 19. člena ZPrCP (Uradni list RS, št. 109/2010) je bilo vozilo odstranjeno in pripeljano v hrambo na deponijo Mestne občine Koper. Lastnik vozila, po podatkih UE Koper, nima v Republiki Sloveniji urejenega prebivališča. Dne 29.5.2013 je bil izbrisan iz Registra stalnega prebivalstva z naslova, Koper, Kvedrova cesta 9, na podlagi odločbe UE Koper. Lastnik zapuščenega vozila znamke HYUNDAI, tip LANTRA, pretečene registrske številke KP NT-469, občinskemu inšpektoratu ni bil znan, prav tako pa ga ni bilo mogoče identificirati kot to predvideva prvi odstavek 8. Člena Odloka o ravnanju z opuščenimi vozili in drugimi opuščenimi predmeti (Uradne objave štev. 25/98 in 06/02).

Stranki tukajšnji službi, pristojni za komunalni nadzor Mestne občine Koper, ni bilo možno vročiti poziva, zato je bila pozvana z javnim naznanilom, kot to določa 131. člen Zakona o splošnem upravnem postopku.

Za ta sklep se po 15. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list R Slovenije štev. 8/00, 44/00 in 18/04) takse ne plača.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper ta sklep ni dovoljena posebna pritožba.

(228. člen Zakona o splošnem upravnem postopku)

Pripravil:

David Cah
Občinski redar I

mag. Jovan Kmekič, univ.dipl.prav.                                                                Vodja inšpektorata

Naznaniti na:

-Oglasni deski Mestne občine Koper