Preglej vse objave

Razpis za delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) – za razvojne projekte v Uradu za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj

Interesno področje: Turizem in prireditve
Datum objave:

Na podlagi 33. in 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22-ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23; v nadaljevanju: ZDR-1) Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v okviru projekta KAŠTellieri, sofinanciranim iz programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 in projekta Terra Gothica Incognita, sofinanciranim iz programa Interreg VI-A Slovenija-Hrvaška 2021-2027

objavlja javno objavo za zasedbo enega strokovno-tehničnega delovnega mesta

 

STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) – ZA RAZVOJNE PROJEKTE

v Uradu za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (m/ž), za določen čas do 30. 9. 2026 oziroma do konca trajanja projektov, s polnim delovnim časom

 

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine),
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • zaželeno: znanje angleškega jezika.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (tarifni razred VII/1), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo v skladu z določili 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 s spremembami).

Na delovnem mestu se opravljajo naslednje naloge:

 • vodenje, koordiniranje in spremljanje izvajanja posameznega projekta,
 • poročanje in vodenje dokumentacije o posameznem projektu,
 • opravljanje drugih strokovnih nalog na posameznem projektu,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oz. nadrejenega.

Projekt KAŠTellieri: predstavlja trajnostno kulturno-turistično destinacijo Čezmejna Dežela prazgodovinskih gradišč – kaštelirjev Zgornjega Jadrana: cilj projekta je aktivno ohranjanje dediščine gradišč, in sicer z njihovim ovrednotenjem, zaščito, oživitvijo ter promocijo. S projektom želimo obuditi tudi starodavno povezanost ljudi z rastlinami in jo tako predstaviti za sodobni čas, da bo služila trajnostnemu čezmejnemu turizmu, razvoju podeželja in sonaravnemu ravnanju z okoljem

Projekt Terra Gothica Incognita: cilji projekta so ohranjanje skupne kulturne dediščine pred pozabo in propadanjem, njena turistična valorizacija z razvojem čezmejne kulturno-turistične destinacije in čezmejnih produktov, implementacija različnih metod interpretacije dediščine in promocije z namenom ozaveščanja lokalnega prebivalstva o njenem pomenu in potencialu ter obujanje skupne kulturne identitete

Pisna prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 3 let delovnih izkušenj (z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela),
 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 4. izjavo o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom,
 5. izjavo o izpolnjevanju zaželenega pogoja: znanje angleškega jezika.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, v katerem naj kandidat navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidate prosimo, da prijavo vložijo tako, da izpolnijo priloženi obrazec, ki vsebuje vse podatke, potrebne za popolno prijavo. Delovne izkušnje in izobrazba se naknadno dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih mora biti razviden čas opravljanja dela, smer in stopnja izobrazbe. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas do 30. 9. 2026 oziroma do konca trajanja projektov KAŠTellieri in Terra Gothica Incognita, s polnim delovnim časom  zaradi opravljanja strokovnih del, ki se organizirajo kot projekti z omejenim časom trajanja, s šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v drugih uradnih prostorih ter na terenu.

Sredstva za zaposlitev in delo na posameznih projektih so predvideni po naslednji dinamiki:

80 % delovne obveznosti na projektu KAŠTellieri (Trajnostna kulturno-turistična destinacija Čezmejna Dežela prazgodovinskih gradišč – kaštelirjev Zgornjega Jadrana), sofinanciranim iz programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, 20 % delovne obveznosti na projektu Terra Gothica Incognita, sofinanciranim iz programa Interreg VI-A Slovenija-Hrvaška 2021-2027.

Zaposlitev sofinancirata Mestna občina Koper (20%) in Evropska unija (80%).

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava za delovno mesto: Strokovni sodelavec VII/2 (II) – za razvojne projekte« in sicer v roku 7 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Dodatne informacije o objavi dajeta Katja Turk in Bogdana Novak, zaposleni v Oddelku za organizacijo in kadre Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

Izbira kandidata, s katerim bo sklenjena pogodba o zaposlitvi, bo opravljena v skladu s 24. členom ZDR-1 in 7. členom ZJU. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.