Preglej vse objave

Razpis za imenovanje direktorja Javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper

Interesno področje: Kultura
Datum objave:

Na podlagi 36. člena Zakona o javnem interesu za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (UO 40/00, 30/01, 29/03, in UL RS št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper (Uradne objave št. 10/2004, Uradni list RS, št.56/12), župan Mestne občine Koper objavlja razpis za imenovanje

direktorja Javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper,

Kidričeva 19, 6000 Koper

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • univerzitetno, visoko strokovno ali višjo izobrazbo družboslovne smeri;
 • strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda;
 • najmanj tri leta delovnih izkušenj;
 • znanje italijanskega jezika na višji ravni;
 • vodstvene sposobnosti.

Kandidati morajo k prijavi priložiti:

 1. kratek življenjepis;
 2. dokazilo o izobrazbi;
 3. predlog programa delovanja in razvoja Zavoda v prihodnjih petih letih;
 4. opis delovnih izkušenj in dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 2. in 3. alineje;
 5. kandidat izkaže vodstvene sposobnosti iz 5. alineje z ustreznimi dokazili o delovnih izkušnjah na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih, ki so po aktih o sistemizaciji določena kot vodstvena delovna mesta, kot tudi tiste delovne izkušnje, kjer gre po naravi stvari za vodilna oziroma vodstvena delovna mesta ali opravljanje vodilnih oziroma vodstvenih del;
 6. potrdilo ZPIZ o dobah vključitve v obvezno invalidsko in pokojninsko zavarovanje;
 7. dokazilo o znanju italijanskega jezika na višji ravni, skladno z načinom dokazovanja pogoja, ki ga je opredelilo Ministrstvo za javno upravo v dokumentu Normativna ureditev dvojezičnega poslovanja ali potrdilo o opravljenem izpitu o znanju italijanskega jezika na nivoju vsaj B2;
 8. izjavo kandidata:
  • da je državljan Republike Slovenije,
  • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
  • da prostovoljno soglaša z zbiranjem in obdelavo v izjavi/prijavi navedenih osebnih podatkov, izključno za namen izvedbe predmetnega razpisa,
  • lastnoročno podpisano izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz 8. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila,
  • kontaktne podatke kandidata (elektronski naslov in/ali telefonska številka) za obveščanje.

Direktor bo imenovan za dobo 5. let in je lahko ponovno imenovan. Predviden pričetek dela je najkasneje 29.9.2022.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici s pripisom ”NE ODPIRAJ -Razpis-direktor Pokrajinskega muzeja Koper”.

Kandidati morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do petka, 20. maja 2022 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Nepravočasne prijave bodo zavržene.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonsko predvidenem roku.