Preglej vse objave

Zbiranje vlog za finančno pomoč fizičnim osebam, ki so utrpele škodo zaradi neurij s poplavami v letu 2023 na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi na območju Mestne občine Koper

Interesno področje: Zaščita in reševanje
Rok prijave: 21. 6. 2024
Datum objave:

Mestna občina Koper je sprejela Odlok o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob neurjih s poplavami v letu 2023 (Uradni list RS, št. 33/2024), s katerim namenja finančno pomoč fizičnim osebam, ki so utrpele škodo zaradi neurij s poplavami v letu 2023 na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi na območju Mestne občine Koper, ter je bila škoda ocenjena z aplikacijo AJDA.

Upravičenci do denarne pomoči skladno z Odlokom so:

  • oškodovanci z ocenjeno škodo na kmetijskih zemljiščih (Obrazec 1) nad 2.000 evrov;
  • oškodovanci z ocenjeno škodo na stanovanjskih objektih (Obrazec 4) nad 2.000 evrov;
  • oškodovanci z ocenjeno škodo na nestanovanjskih objektih (Obrazec 4) nad 10.000 evrov;
  • oškodovanci z ocenjeno škodo na infrastrukturnih objektih (Obrazec 5) nad 10.000 evrov.

Upravičenci do finančne pomoči za odpravo posledic škode zaradi neurij s poplavami v letu 2023 bodo prejeli poziv za prijavo škode po pošti, na naslov, ki so ga navedli ob prijavi škode.

Mestna občina Koper poziva vse upravičence, da v roku 60 dni oddajo vlogo za dodelitev finančne pomoči z zahtevanimi prilogami na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper-Capodistria, ali elektronski naslov obcina@koper.si.

Obrazec vloge je v prilogi.

Vlogi morajo upravičenci priložiti še dokazilo o lastništvu oz. drugo dokazilo o pravici uporabe objekta oz. nepremičnine v času neurij s poplavami v letu 2023.

V primeru solastništva ali souporabe stanovanja ali enostanovanjske stavbe, ko vlogo odda en solastnik ali souporabnik, je treba dodati:

  • podpisano izjavo ostalih solastnikov ali souporabnikov, s katero se strinjajo, da vlogo predloži en solastnik oz. souporabnik v imenu vseh solastnikov oz. souporabnikov in v njihovem imenu pridobi sredstva.

V primeru škode na večstanovanjskih objektih vlogo, ko vlogo odda en lastnik ali uporabnik ali upravnik večstanovanjske stavbe:

  • podpisano izjavo ostalih lastnikov ali uporabnikov, s katero se strinjajo, da vlogo predloži en lastnik oz. uporabnik oz. upravnik večstanovanjske stavbe v imenu vseh lastnikov oz. uporabnikov in v njihovem imenu pridobi sredstva.

Upravičenci se lahko za vse informacije obrnejo na Medobčinsko službo za zaščito, reševanje in varstvo okolja, MU Istra, na telefonsko številko 05/66 46 294 ali na elektronski naslov cz@koper.si.