Vse vloge, obrazci in predpisi

LN ‘Pokopališče Ankaran’

Razveljavljen z Odlokom o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih izvedbenih nartov so v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoronega in družbenega plana Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 97/2009).