Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Mestne občine Koper – Decreto sulle modifiche e integrazioni al decreto sul conferimento della concessione per l’attuazione del servizio pubblico economico di manutenzione delle strade comunali nell’area del Comune città di Capodistria (Uradni list RS, št. 58/22)