Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2010 – UL 65/2010

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji ( Uradni list, RS št. 41/07, 103/07 – ZpoIS-D in 105/08 – odločba US) in 27.člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22. julija 2010 sprejel naslednji sklep.