Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o določitvi nove cene storitve gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ki jo izvaja Javno podjetje Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Sklep je bil sprejet na podlagi 13. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. (uradne objave, št. 53/2002), 42. členom Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) in v skladu z Pozitivnim strokovnim mnenjem Ministrstva za okolje in prostor št. 35406-130/2010 z dne 08.04.2010.