Vse vloge, obrazci in predpisi

ZN Prometni terminal Koper

Prenehal veljati skladno z Odlokom o ugotovitvi katere sestavine prostorskih izvedbenih aktov so v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana MOK (Uradne objave, št. 54/01)

Dokumentacija