Vse vloge, obrazci in predpisi

ZN Vojkovo nabrežje

Akt se preneha uporabljati v skladu z Odlokom o prenehanju uporabe posameznih prostorskih aktov (Uradni list RS. št. 58/2007).

 
Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 65/2010).