Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper


Mestna občina Koper na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010 in 75/2012)

objavlja naslednjo

 

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

 

1.      Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

2. Opis predmeta prodaje:

 1. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Gramscijev  trg 1,  stoječ na parc. št. 444 k.o. Koper, z ID oznako 2605-373-1, v izmeri 232,85 m2, za izklicno ceno 230.839,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 2. Poslovni prostor, v Kopru, Triglavska ulica 7, stoječ na parc. št. 717/2 in 722/2, k.o. Koper, z ID oznako 2605-716-1, v izmeri 18,09 m2, za izklicno ceno 17.777,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 3. Stanovanje v poslovno stanovanjski stavbi v Kopru, na naslovu Župančičeva ulica 24, stoječa na parceli št. 1032, k.o. Koper, z oznako ID 2605-1205-2, v izmeri 145,90 m2, za izklicno ceno 93.541,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 4. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Ulica Agrarne reforme 30, stoječ na parceli št. 1166/1, k.o. Koper, v pritličju objekta, z oznako 2605-869-1, v izmeri 39,00 m2, za izklicno ceno 42.944,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
 5. Nepremičnina s parc. štev. 272/1.S k.o. Pregara, stavbišče v izmeri 442 m2, nepremičnina s parc. štev. 3619 k.o. Pregara, stavbišče v izmeri 101 m2, obe skupaj za izklicno ceno 21.096,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin, ter nepremičnina s parc. štev. 257/3 k.o. Pregara, njiva v izmeri 251 m2, nepremičnina s parc. štev. 257/2 k.o. Pregara, njiva v izmeri 341 m2, obe skupaj za izklicno ceno 9.316,00 €, brez 20 % DDV, vse nepremičnine skupaj za izklicno ceno 30.412,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin oziroma 20 % DDV;
 6. Nepremičnine s parc. št. 5837/10, 5837/17,  5837/19,  5837/28,  5837/32,  vse  k.o. Bertoki,  v skupni izmeri 30.498  m2, za izklicno ceno 2.270.289,00 €,  brez  20% DDV;
 7. Nepremičnine s parc. št.  5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 5727/1, 5727/2, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki, v skupni izmeri 114.056 m2, za izklicno ceno 1.843.217,00 €,  brez  20% DDV oz. 2 % davka na promet nepremičnin;
 8. Nepremičnina s parc. št. 1282, k.o. Gažon, v izmeri 226 m2,  za izklicno ceno 7.905,00 €, brez 20% DDV;
 9. Nepremičnina s parc. št. 572/1, k.o. Hribi, v izmeri 357 m2,  za izklicno ceno 32.119,00 €, brez 20% DDV;
 10. Nepremičnina s parc. št. 663/18, k.o. Hribi, v izmeri 305 m2,  za izklicno ceno 28.825,00 €, brez 20% DDV;
 11. Nepremičnina s parc. št. 526/11 k.o. Hribi, v izmeri 709 m2, za izklicno ceno 55.966,00 €, brez 20% DDV;
 12.  Nepremičnina s parc. št. 526/13 k.o. Hribi, v izmeri 621 m2, za izklicno ceno 52.470,00 €, brez 20% DDV;
 13. Nepremičnina s parc. št. 660/8 k.o. Hribi, v izmeri 1201 m2,  za izklicno ceno 87.304,00 €, brez 20% DDV;
 14. Nepremičnina s parc. št. 660/13 k.o. Hribi, v izmeri 1362 m2,  za izklicno ceno  99.007,00 €, brez 20% DDV;
 15. Nepremičnini s parc. št. 312 in 313 k.o. Plavje, v skupni izmeri 1.176 m2, za izklicno ceno 56.092,00 €, brez 20% DDV;
 16. Nepremičnina s parc. št. 2544/4 k.o. Semedela, v izmeri 843 m2, do deleža 81/100-in,  za izklicno ceno 45.409,00 €, brez 20% DDV;
 17. Nepremičnina s parc. št. 183/1 k.o. Semedela, v izmeri 3904  m2,  za izklicno ceno  341.331,00 €, brez 20% DDV;
 18. Nepremičnini s parc. št. 1981/14 in 1982/8, vse k.o. Semedela, v skupni izmeri 2.691 m2, za izklicno ceno 233.905,00 €,  brez  20% DDV;
 19. Nepremičnine s parc. št. 1981/12, 1981/11, 1970/5, 1970/2, vse k.o. Semedela, v skupni izmeri 9.052 m2, za izklicno ceno 747.492,00 €,  brez  20% DDV;
 20. Nepremičnine s parc. št. 1969/3, 1968/3, 2013/13, vse k.o. Semedela, v skupni izmeri 10.140 m2, za izklicno ceno 792.518,00 €,  brez  20% DDV oz. 2 % davka na promet nepremičnin;
 21. Nepremičnina s parc. št.  2013/11, k.o. Semedela, v  izmeri 2.480 m2, za izklicno ceno 193.831,00 €,  brez  20% DDV;
 22. Nepremičnini s parc. št. 794 in 795 k.o. Škofije, v skupni izmeri 3.176 m2, za izklicno ceno 233.812,00 €, brez 20% DDV;
 23. Nepremičnina s parc. št.  60/25, k.o. Vanganel, v  izmeri 727 m2, za izklicno ceno 63.264,00 €,  brez  20% DDV;
 24. Nepremičnina s parc. št.  644 k.o. Vanganel, v  izmeri 1713 m2, za izklicno ceno 70.352,00 €,  brez  20% DDV.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja nepremičnin.

4. Izhodiščno nadomestilo

Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.

V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

5. Pogoji prodaje:

Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.

Poslovni prostor v Kopru, na naslovu   Gramscijev  trg 1,  stoječ na parc. št. 444 k.o. Koper, se nahaja v centralnem delu mestnega jedra. Poslovni prostor je lociran v pritličju poslovno stanovanjskega objekta. V preteklosti se je v prostoru odvijala gostinska dejavnost.

Poslovni prostor v Kopru, Triglavska ulica 7,  stoječ na parc. št. 717/2 in 722/2, k.o. Koper, se nahaja v centralnem delu mestnega jedra. Prostor se nahaja v pritličju več stanovanjske stavbe in je potreben temeljite prenove. V prostoru se trenutno odvija čevljarska dejavnost.

Stanovanje  v poslovno stanovanjski stavbi, stoječe na parc. št. 1032, k.o. Koper, se nahaja v mestnem jedru. Prodaja se stanovanjski del objekta, ki je potreben temeljite prenove.

V pritličju se nahaja poslovni prostor v obratovanju, z dejavnostjo Galerije. Poslovni prostor je last Mestne občine Koper in ni predmet prodaje.

Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Ulica Agrarne reforme 30, stoječ na parc. št. 1166/1, k.o. Koper, se nahaja v mestnem jedru. Poslovni prostor je lociran v pritličju objekta, že dalj časa ne obratuje in je potreben temeljite prenove.

Nepremičnine s parc. štev. 272/1.S, 3619, 257/3 in 257/2, vse  k.o. Pregara, se nahajajo na ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v zaselku Abrami. Stanovanjska stavba je zasedena oziroma v uporabi fizične osebe, ki je lastnik stanovanjske stavbe, ki meji na nepremičnine, ki so predmet prodaje.

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 5727/1, 5727/2, 5729/1,  5729/2, 5837/10, 5837/17,  5837/19,  5837/28,  5837/32,  vse   k.o. Bertoki se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za proizvodne dejavnosti, na območju Sermina.

Nepremičnina s parc. št.  1282, k.o. Gažon, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Srgaši.

Nepremičnini s parc. št.  663/18, 572/1, 660/8, 660/13, vse k.o. Hribi, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini.

Nepremičnini s parc. št. 526/11 in 526/13 k.o. Hribi, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Premančan.

Nepremičnini s parc. št.  312 in 313 k.o. Plavje se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju za promet in zveze, v neposredni bližini Mejnega prehoda Škofije.

Nepremičnina s parc. št. 2544/4 k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v

območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,  v naselju Kampel. Predmetna nepremičnina predstavlja zaokrožitev sosednje nepremičnine, na kateri se nahaja poslovni objekt v zasebni lasti. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež v višini 81/100-in.

Nepremičnina s parc. št. 183/1 k.o. Semedela, se nahaja delno znotraj ureditvenega območja za poselitev, območje za stanovanja in delno znotraj ureditvenega območja državnega lokacijskega načrta – parcele nad predorom Markovec. Do sprejetja PIN (občinski podrobni prostorski načrt) se območje začasno ureja s PUP.

Nepremičnine s parc. št. 1982/8, 1981/14, 1981/12, 1981/11, 1970/5, 1970/2, 1969/3,1968/3, 2013/13, 2013/11, vse k.o. Semedela se nahajajo v ureditvenem  območju za poselitev, na območju za stanovanja, na območju Nad Dolinsko cesto.

Nepremičnini s parc. št.  794 in 795, obe  k.o. Škofije se nahajata v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij z oznako KS-17, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Zgornje Škofije. Za navedeno območje je v fazi izdelave idejna zasnova prometne študije, predmet katere je tudi dostop do citiranih nepremičnin.

Nepremičnina s parc. št. 60/25,  k.o. Vanganel se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Vanganel.

Nepremičnina s parc. št. 644, k.o. Vanganel se nahaja na območju urbanih zemljišč namenjenih za mešano urbano rabo, območja izvenmestnih naselij, v naselju Mali Čentur.

Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01, 24/01 in UL RS, št. 49/05, 95/06, 124/2008, 22/2009) razen nepremičnin s parc. št. 444, 717/2, 1032, 1166/1, vse k.o. Koper, ki se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/2007- obvezna razlaga, 39/2007- obvezna razlaga, 65/2010- spremembe in dopolnitve, 14/2011- obvezna razlaga), nepremičnin s parc. št. 5837/10, 5837/17,  5837/19,  5837/28,  5837/32, vse   k.o. Bertoki,  ki se nahajajo na območju, ki se ureja z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača Koper (Uradni list RS, št. 43/2005), katera je v fazi spremembe za določitev nove namenske rabe zemljišča,  nepremičnin s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 5727/1, 5727/2, 5729/1,  5729/2, vse   k.o. Bertoki, ki se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o ureditvenem načrtu »Gradbena cona Sermin« (UO, št. 32/87), ter nepremičnin s parc. št. 1982/8, 1981/14, 1981/12, 1981/11, 1970/5, 1970/2, 1969/3,1968/3, 2013/13, 2013/11, vse k.o. Semedela, ki se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu nad Dolinsko cesto (Uradne objave, št. 4/1994, 24/1998, 40/2003, Uradni list RS, št. 51/2005, 45/2006, 39/2007, 22/2008), kateri je v postopku spremembe za določitev nove namenske rabe objektov (stanovanjska – pod zap. št. 20 in 21 ter  trgovsko poslovna dejavnost – pod zap. št. 18    in 19).

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010 in 75/2012).

V kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.

Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Koper pravico zadržati vplačano varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

6. Plačilo celotne kupnine

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

7. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba se bo vršila dne 18.4.2013 v prostorih sejne sobe v pritličju  Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

 • Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
 • Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
 • Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oz. predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
 • Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

9. Varščina:

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi  morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478-114-2013-…….(zap. št. nepremičnine). Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 16.4.2013. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, lahko organizator javne dražbe obdrži varščino.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

Javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

11. Stroški vezani na pogodbo:

Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

12. Drugi pogoji:

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

13. Zakonska podlaga:

Za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010 in 75/2012).

14. Dodatna pojasnila:

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine

Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-273, v času uradnih ur.

ŽUPAN
Boris Popovič