Javni natečaj za oblikovanje predloga grafičnega znaka (logotipa) turistične destinacije Koper – Capodistria


Številka: 322-172/2019

Datum: 4. 4. 2019

 

 

DOKUMENTACIJA

JAVNEGA NATEČAJA ZA OBLIKOVANJE PREDLOGA GRAFIČNEGA ZNAKA (LOGOTIPA)

TURISTIČNE DESTINACIJE KOPER – CAPODISTRIA

 

VSEBINA:

 1. Besedilo javnega natečaja;
 2. Brif za oblikovalce;
 • Vsebina priročnika celostne grafične podobe;

Priloge.

I. BESEDILO JAVNEGA NATEČAJA

 

JAVNI NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE PREDLOGA GRAFIČNEGA ZNAKA (logotipa) TURISTIČNE DESTINACIJE KOPER – CAPODISTRIA

 

Mestna občina Koper (v nadaljevanju: MOK), Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, razpisuje javni natečaj za oblikovanje predloga grafičnega znaka (logotipa), ki bo osnova za oblikovanje celostne grafične podobe (v nadaljevanju: CGP) turistične destinacije Koper – Capodistria (v nadaljevanju: destinacija). Slednja bo predstavljala turizem v MOK in bo veljala za uradni znak (logotip) turistične destinacije.

 

 1. PREDMET NATEČAJA

 

Vsebina natečaja je izbor predloga grafičnega znaka (logotipa), ki bodo osnova za oblikovanje CGP destinacije.

Kot opredeljuje Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025, je ambicija MOK, da turizem postane osrednji povezovalec mesta in podeželja. Vrednote, ki zaznamujejo destinacijo, so TRAJNOST, AVTENTIČNOST, DRZNOST in PARTNERSTVO.

 

Vizija: TURISTIČNA DESTINACIJA KOPER – CAPODISTRIA JE VODILNA AKTIVNA ZELENA CELOLETNA MEDITERANSKA DESTINACIJA V ISTRI IN SLOVENIJI.

 

 1. POGOJI SODELOVANJA NA NATEČAJU

 

Na natečaju lahko sodelujejo pravne osebe ali samostojni podjetniki (s.p.), ki so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega natečaja, ter imajo vsaj dve dokazili (referenci) o izkušnjah pri sodelovanju na vsebinsko sorodnih projektih. S prijavo na natečaj prijavitelji  sprejemajo pogoje sodelovanja na natečaju. Na natečaju ne smejo sodelovati člani ocenjevalne komisije, njihovi ožji družinski člani, zaposleni na MOK in njihovi ožji družinski člani.

 

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali samostojni podjetniki (s.p.), ki so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega natečaja, ter imajo vsaj dve dokazili (referenci) o izkušnjah pri sodelovanju na vsebinsko sorodnih projektih.

 

Vsak prijavitelj lahko na natečaju sodeluje z več predlogi logotipa, vendar z ne več kot tremi (3).

 

Popoln predlog grafičnega znaka mora vsebovati naslednje elemente:

 1. grafični znak (brez napisa),
 2. naziv destinacije,
 3. slogan,
 4. aplikacijo predloga grafičnega znaka (logotipa) na prireditev MOK Sladka Istra,
 5. aplikacijo predloga grafičnega znaka (logotipa) na različne promocijske materiale (seznam je v brifu za oblikovalce).

 

Prijavitelj za vsak prijavljen predlog grafičnega znaka (logotipa) pri predlogih aplikacije na promocijske materiale prikaže uporabo različnih kombinacij naštetih elementov (samo znak – znak in naziv destinacije – znak, naziv destinacije in slogan) ter poda predlog grafičnega znaka (logotipa) Sladke Istre (ki naj izhaja iz predloga logotipa destinacije).

 

Pri izdelavi in oblikovanju predloga grafičnega znaka (logotipa) je potrebno upoštevati:

 • geografske, naravne, kulturne in zgodovinske značilnosti destinacije Koper,
 • celovitost in povezljivost z drugimi logotipi Kopra (npr. logotipom Mestne občine Koper, logotipom Slovenia Green Destination, logotipom I feel Slovenia, itd.),
 • možnost uporabe na različnih komunikacijskih, promocijskih in označevalnih sredstvih,
 • skladnost z vsebinskimi izhodišči Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025.

 

Predlagano strokovno gradivo je: Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025, ki je dostopna na spodnji povezavi:

https://www.koper.si/sl/sodeluj-z-nami/strategija-razvoja-turizma/

 

 1. MERILA NATEČAJA

 

Strokovna ocenjevalna komisija bo prispele predloge vrednotila po naslednjih merilih:

 • lahka prepoznavnost in nezamenljivost predloga grafičnega znaka (logotipa),
 • jasnost, razumljivost in uporabnost (možnost aplikacij na različne materiale in vsebine),
 • izvirnost in razlikovalnost od primerljivih logotipov drugih turističnih destinacij,
 • skladnost idejnega predloga z vsebinskimi izhodišči,
 • celovitost in povezljivost z drugimi znamkami,
 • ponujena cena za izdelavo CGP-ja (na podlagi III. sklopa natečaja).

 

 1. STROKOVNA OCENJEVALNA KOMISIJA

 

Strokovna ocenjevalna komisija je sestavljena iz 5 (petih) članov, in sicer:

 • 2 predstavnikov Mestne občine Koper;
 • 1 predstavnik Slovenske turistične organizacije;
 • 1 predstavnik komunikacijske stroke;
 • 1 predstavnik oblikovalske stroke.

 

Strokovna ocenjevalna komisija bo pri ocenjevanju upoštevala vse pravočasno prispele predloge grafičnega znaka (logotipa), ki ustrezajo predmetu in pogojem natečaja. Administrativne in ostale postopke vezane na sprejem prijav vodi koordinator javnega natečaja. Koordinator natečaja ni član strokovne komisije.

 

 1. NAGRADA IN AVTORSKE PRAVICE

 

Strokovna ocenjevalna komisija bo na podlagi meril natečaja izmed vseh prejetih predlogov grafičnega znaka (logotipa) izbrala 3 (tri) najboljše.

 

MOK bo tri najbolje ocenjene predloge grafičnega znaka (logotipa) nagradila z denarno nagrado v obliki naročila storitve, v višini 600,00 EUR za najboljši logotip po oceni strokovne ocenjevalne komisije in 400,00 EUR za ostala dva predloga. V znesek je vključen DDV.

 

Prijavitelj soglaša, da bo v primeru izbora (da bo njegov predlog logotipa najbolje ocenjen) izdelal priročnik CGP za prijavljeni logotip v roku 14 (štirinajst) dni od obvestila o izboru. Natančno vsebino priročnika bo MOK uskladila z izbranim prijaviteljem, osnutek vsebine priročnika je v prilogi. Izdelavo CGP bo MOK izbranemu prijavitelji dodatno poravnala v skladu s ponudbo, ki jo prijavitelj priloži prijavi na natečaj.

 

MOK lahko po pregledu in vrednotenju prispelih predlogov grafičnega znaka (logotipa) prijavitelje pozove k dopolnitvi posameznih predlogov grafičnega znaka (logotipa) oz. lahko prijavitelje povabi, da svoj predlog predstavijo.

 

MOK si pridržuje pravico, da ne podeli vseh nagrad, če prispeli predlogi ne bodo izpolnjevali pričakovanj in meril natečaja. Nagrada in izbira najboljšega predloga grafičnega znaka (logotipa) se lahko izključujeta. S podelitvijo nagrade in plačilom storitve MOK odkupi materialne avtorske pravice najbolje ocenjenega logotipa.

Avtorju ostanejo moralne avtorske pravice.

 

Sodelujoči na natečaju dovoljujejo MOK neodplačno, časovno in krajevno neomejeno javno objavo prijavljenih logotipov za namene promocije aktivnosti, ki je predmet tega natečaja. Sodelujoči z oddano prijavo soglašajo, da v primeru izbora za najbolje ocenjen logotip prenesejo na MOK vsebinsko, prostorsko in časovno neomejene materialne avtorske pravice prijavljenega logotipa (v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah). MOK lahko avtorsko delo in posamezne elemente avtorskega dela uporablja izključno in neomejeno za vse svoje poslovne in druge potrebe.

 

MOK lahko avtorsko delo ali njegov del spremeni (predela ali priredi), brez kakršnekoli obveznosti do avtorja in lahko tako spremenjeno delo neomejeno uporablja. Kot predelava ali sprememba avtorskega dela (posameznih elementov ali celote) se štejejo spremembe v obliki dodajanja novih ali spremenjenih oznak, dodajanja znamk in znakov, uporabo posameznih elementov v drugih komunikacijskih produktih in orodjih in vse druge možne kombinacije (sprememba barv, tipografije itd.). Moralne avtorske pravice na avtorskem delu so in ostanejo izključno avtorjeve.

MOK lahko pridobljene pravice prosto in samostojno prenaša na tretje osebe in neomejeno dovoli uporabo logotipa tretjim osebam.

 

 1. ROK IN NAČIN ODDAJE PRIJAV

 

Zadnji rok za oddajo prijav (predlogov) je 6. maj 2019 (do polnoči).

 

Zainteresirani za sodelovanje lahko svoje predloge grafičnega znaka (logotipa) z obrazložitvijo posredujejo po elektronski pošti na elektronski naslov turizem@koper.si z zadevo »LOGOTIP DESTINACIJE KOPER«.

 

Elektronskemu sporočilu je potrebno dodati naslednje priloge (kot priponke):

 • predloge grafičnega znaka (logotipa) z vsemi zahtevanimi aplikacijami iz 2. točke natečaja in brifa za oblikovalce,
 • obrazložitev (opis) predloga grafičnega znaka (logotipa),
 • izpolnjeno prijavnico,
 • podpisano izjavo o avtorstvu,
 • ponudbo za izdelavo CGP.

 

V primeru, da prijavitelj na natečaj prijavlja več logotipov, mora podati obrazložitev za vsak logotip posebej.

 

Vsak predlog grafičnega znaka (logotipa) mora biti poimenovan na naslednji način:

naziv prijavitelja_zaporedna številka predloga (primer: MOK_01.pdf).

 

Predlog grafičnega znaka (logotipa) mora vsebovati prijavljen predlog logotipa v elektronski obliki kot .pdf datoteka, ki mora zajemati za vsak posredovani predlog grafičnega znaka (logotipa) najmanj naslednje vsebine:

 • vektorski logotip;
 • barvno in črno-belo različico logotipa;
 • izbor tipografije;
 • izbor barvne sheme (CMYK protokol);
 • zahtevane aplikacije iz 2. točke natečaja in brifa za oblikovalce.

 

Vsak prijavljeni predlog mora biti celosten in mora vsebovati vse zgoraj zahtevane elemente ter vse zahtevane priloge.

 

Prijave bodo veljavne, v kolikor bodo pravilno označene, opremljene in pravočasno oddane.

 

 1. OBJAVA REZULTATOV IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA NATEČAJA

 

Prijave bodo do odločitve strokovne ocenjevalne komisije shranjene pri koordinatorju javnega natečaja. Po odločitvi strokovne komisije bo Mestna občina Koper obvestila o izbiri vse prijavitelje po elektronski pošti, in sicer najkasneje v roku 5 dni od odločitve o izboru, do tega roka bo MOK tudi objavila rezultate na spletni strani www.koper.si.

 

Ocenjevanje prispelih predlogov grafičnega znaka (logotipa) bo izvedeno predvidoma v prvi polovici maja 2019 in ne bo javno.

 

MOK si pridržuje pravico, da ne izplača nagrad, če naknadno ugotovi, da prijavitelj ne izpolnjuje vseh pogojev natečaja oziroma je pri prijavi posredoval neresnične podatke.

 

 1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

S sodelovanjem v natečaju prijavitelj soglaša, da MOK hrani in obdeluje vse njegove podatke za namene izvedbe natečaja in v obsegu, ki je nujen glede na namen izvedbe.

 

 1. PODATKI O DOKUMENTACIJI IN DODATNE INFORMACIJE

 

Dokumentacija natečaja je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani MOK, www.koper.si. Dodatna pojasnila in informacije dobite na elektronskem naslovu turizem@koper.si ali na telefonski številki 05/6646-216.

 

 II. BRIF ZA OBLIKOVALCE

 

Naloga: Grafično oblikovanje logotipa turistične destinacije Koper – Capodistria.

Grafična upodobitev: Grafična rešitev logotipa, ki bo osnova za oblikovanje celostne grafične podobe turistične destinacije Koper.

Naziv destinacije: Koper – Capodistria

Slogan: Na valovih sonca / Sulle onde del sole / On the Waves of the Sun

Prijavitelj lahko predlaga tudi druge slogane.

Želena zaznavnost (vtis):

 • aktivnost (dinamičnost, športnost, prireditve);
 • avtentičnost (dediščina, kultura, gastronomija);

Vrste doživetij:        

 • avtentično;
 • gurmansko;
 • aktivno;
 • družinsko.

Želeni gostje: Vsi, ki si želijo aktivnega preživljanja prostega časa vse leto na Mediteranu skozi raznolika doživetja in ob zdravi in kakovostni lokalni gastronomiji.

Vrednote destinacije:

 • trajnost;
 • avtentičnost;
 • drznost;

Ikone destinacije (simboli):

 • sonce in morje;
 • beneška arhitektura;
 • oljke in trte;
 • naravne danosti za aktivno preživljanje prostega časa (Kraški rob).

Osebnost destinacije: Družabnik, ki išče aktivna doživetja in raziskuje kulturno in zgodovinsko dediščino ter uživa v lepotah narave, kulinariki in zgodbah iz preteklosti.

Obljuba destinacije: Vodilna aktivna in zelena celoletna mediteranska destinacija.

Krovna dejstva in prednosti:

 • varnost;
 • bližina (dostopnost);
 • kratke razdalje za raznolika doživetja;
 • bogata zgodovina in kulturna dediščina;
 • naravne danosti (morje, Kraški rob);
 • športna infrastruktura;
 • veliko naravnih parkov in zelenih površin;
 • čisto okolje;
 • gostoljubje, prijaznost;
 • poznavanje jezikov, fleksibilnost, iznajdljivost;
 • ugodna klima skozi vse leto;
 • slikovito zeleno podeželje;
 • razgibana in raznolika pokrajina;
 • prvi stik z Mediteranom;
 • središče Mediteranske Slovenije z jasno vizijo.

Barve: naj izhajajo iz simbolov (morje, sonce, podeželje).

Umestitev: digitalni in tiskani mediji, dokumenti, promocijski izdelki, označevalno-informacijske table, vozni park, spominki itd.

Aplikacije za natečaj:

 • spletna stran;
 • FB in Instagram;
 • tiskana brošura;
 • info tabla;
 • promocijska majica;
 • vizitka;
 • označitev produktov (npr. gastronomija, šport, kultura itd.).

 

III. VSEBINA PRIROČNIKA CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE

 

Izbrani prijavitelj pripravi priročnik celostne grafične podobe v roku 14 dni od obvestila o izboru. Priročnik mora vsebovati najmanj aplikacije navedene v spodnjem popisu. Natančno vsebino priročnika bo MOK uskladila z izbranim prijaviteljem.

VIZUALNE KONSTANTE

 1. Znak / simbol / logotip
  • Zgradba
   • znak
   • znak + naziv destinacije
   • znak + naziv destinacije + slogan
   • uporaba različnih kombinacij
  • Pozitiv, negativ ter njuna uporaba
 2. Razmerja med elementi
  • Razmerja med posameznimi elementi (znak, naziv destinacije, slogan)
  • Primeri pravilne in napačne uporabe
 3. Črkovni sistem (tipografija)
  • primarna in sekundarna tipografija
 4. Barvni sistem
  • Barve znaka, naziva destinacije, slogana
  • Primeri barv

 

TISKOVINE

 1. Poslovne tiskovine
  • Dopis
  • Vizitka
  • Pisemska ovojnica (različne dimenzije)
  • Podpis v elektronski pošti
  • PPT predstavitev
 2. Promocijska darila
  • Mapa
  • Vrečka
  • Namizna zastavica
  • Majica
  • Srajca
  • Kapa
  • Dežnik
  • Beležka
  • Pisalo
  • Magnet
  • Šalica
  • Steklenička za vodo
  • USB ključek
  • Razglednica

 

 1. Komunikacijska gradiva in promocija
  • Označevalna tabla (npr. za vstop v TIC in druge znamenitosti)
  • Plakat (različne dimenzije, npr. jumbo, supreme, B1)
  • Destinacijski katalog
  • Zemljevid
  • Letak
  • Telop
  • Oglas v tiskanih medijih (različne dimenzije)
  • Naslovnice profilov destinacije na družbenih omrežjih (Visit Koper): Facebook, Instagram, YouTube, Twitter itd.
  • Naslovnica elektronskih novic
  • Spletna stran
  • Označitev video spotov
  • Označitev fotografij (watermark)
  • Označitev produktov (npr. gastronomija, šport, prireditve, kultura itd.)

 

SOPOJAVNOST Z DRUGIMI ZNAMKAMI

 1. Različni primeri pojavnosti
  • Samostojna pojavnost
  • Pojavnost skupaj z logotipom Mestne občine Koper
  • Pojavnost skupaj z logotipom Mestne občine Koper, EDEN, Slovenia Green, I feel Slovenia
  • Pojavnost skupaj z logotipi bližnjih destinacij (Ankaran, Izola, Piran, Portorož)

 

DRUGO

 1. Preoblikovanje obstoječih logotipov prireditev MOK skladno s smernicami izbranega logotipa turistične destinacije Koper – Capodistria

(npr. Koper na dlani, Sladka Istra, Dnevi kmetijstva slovenske Istre itd.)