Javni poziv za Imenovanje predstavnika izvajalcev letnega programa športa V Mestni občini Koper v Svet Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper


IZVAJALCEM LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI KOPER

 

Številka: 014-15/2020

 

ZADEVA: Javni poziv za Imenovanje predstavnika izvajalcev letnega programa športa V Mestni občini Koper v Svet Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper

 

Z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 33/03 in Uradni list RS, št. 123/2004, 24/2015 in 58/2017 – v nadaljevanju odlok) je kot organ Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper opredeljen Svet zavoda.

V skladu z 11. členom odloka šteje svet Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper 5 članov, od katerih je 1 predstavnik izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Koper. Mandatna doba članov sveta zavoda traja 4 leta in so po preteku mandatne dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.

Skladno z 12. členom odloka Župan Mestne občine Koper imenuje predstavnika izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Koper na podlagi javnega poziva, zato izvajalce letnega programa športa v Mestni občini Koper pozivamo, da nam svoje predloge za predstavnika izvajalcev letnega programa športa kot člana sveta Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper posredujete najkasneje do torka, 30. 6. 2020 na naslov Mestne občine Koper, Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva 10, 6000 Koper.

 

Predlog naj vsebuje podatke o predlaganih kandidatih: ime in priimek, rojstni podatki, naslov, ter podpisano soglasje kandidata.

 

Pripravil

Urad za družbene dejavnosti

ŽUPAN
Aleš  Bržan