Javni razpis za oddajo kmetijskega zemljišča v zakup za vzpostavitev trajnega nasada oljk –oljčnik


Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 31/18) in Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA V ZAKUP ZA VZPOSTAVITEV TRAJNEGA NASADA OLJK –OLJČNIK

 

 1. Organizator javnega razpisa

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije, s tem javnim razpisom vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za zakup kmetijskih zemljišč, za vzpostavitev trajnega oljčnega nasada, na parc. št. 111/1, 43/15, 112/2, 115/1 k. o. Koštabona, v skladu in pod pogoji kot to določa predmetni javni razpis.

Javni razpis je objavljen na spletni strani http://www.koper.si// .

 

 1. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

Vsak  ponudnik,  ki  želi  sodelovati  na  javnem  razpisu,  mora  izpolniti  vse  pogoje  za sodelovanje na javnem razpisu, kot jih določa javni razpis in predložiti ponudbo v vsebini in obliki, kot to določa javni razpis in je priloga javnega razpisa (v nadaljevanju: ponudba).

Komisija za izbiro najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu (v nadaljevanju: Komisija), ne bo upoštevala ponudb tistih ponudnikov, ki ne bodo izpolnili vseh pogojev za sodelovanje na javnem razpisu in/ali ne bodo predložili ponudbe v vsebini in obliki, kot to določa javni razpis.

 

 1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je zakup kmetijskih zemljišč s parcelnimi številkami:

Parcelna številka Katastrska občina Površina (m2)
111/1 KOŠTABONA 178.261
43/15 KOŠTABONA 673
112/2 KOŠTABONA 594
115/1 KOŠTABONA 4.924
SKUPAJ 184.425

 

Izklicna letna zakupnina znaša 3.723,60 € letno in je določena s strani sodne cenilke kmetijske stroke Eme Zadel ter se vsako leto revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad RS. Davek na dodano vrednot ni vštet v zakupnino, ker je zakup na podlagi 2. točke 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost, pod zakonsko določenimi pogoji plačila DDV oproščen.

 

Nepremičnine in kmetijska zemljišča se oddajajo v zakup izključno kot celota in ne posamezno.

 

Na nepremičnini s parc. št. 111/1, k. o. Koštabona se nahaja objekt, katerega morebitno obnovo krije zakupnik sam in strošek, ki bi s tem nastal, se ne poračuna z zakupnino. Vse investicije v objekt bosta zakupnik in lastnik dogovorila s posebnim pravnim poslom, po predhodnem soglasju lastnika.

 

Zemljišče se oddaja v zakup izključno za vzpostavitev trajnega nasada oljk– oljčnik in izvajanje dopolnilne dejavnosti  za obdobje 45 let in se ne sme oddajati v podzakup.

 

Izbrani zakupnik bo posest na zemljišču nastopil po sklenitvi zakupne pogodbe.

 

Zakupna pravica po tej pogodbi se ne deduje.

 

Kot ponudnik v postopku javnega zbiranja ponudb za oddajo kmetijskih zemljišč v zakup ne sme sodelovati cenilec, člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Za povezano osebo se štejejo:

 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
 • pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in

druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

 

Pred sklenitvijo pogodbe mora ponudnik podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po prejšnjem odstavku te točke.

 

 1. Vrsta pravnega posla

 

Predmet javnega razpisa je oddaja v zakup z javnim zbiranjem ponudb.

 

 1. Čas trajanja zakupa

 

Nepremičnine bodo oddane v zakup za obdobje 45 let.

 

Zakupna pogodba se podaljša za prvotno dogovorjeno dobo, če najmanj v šestmesečnem roku pred iztekom pogodbe nobena pogodbena stranka pisno ne odpove pogodbe razen, če se stranki dogovorita drugače (31. čl. ZKZ).

 

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe, se Mestna občina Koper zaveže plačati vrednost trajnega nasada na dan prenehanja zakupnega razmerja po cenitvi sodnega cenilca kmetijske stroke.

 

 1. Drugi pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

Na javnem razpisu lahko sodelujejo – oddajo ponudbe fizične in pravne osebe, ki imajo  svoj sedež v Republiki Sloveniji, ki štejejo za kmeta oz. kmetijsko organizacijo v smislu 24. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih.

Zainteresirani ponudniki lahko prošnje za dodatna pojasnila v zvezi  z javnim razpisom pošljejo po elektronski pošti na naslov: obcina@koper.si, s pripisom »Zakup kmetijskih zemljišč«, do najkasneje (vključno) tretjega dne pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb. Na vprašanja, ki bi prispela po izteku tega roka, organizator ni dolžan odgovoriti.

Kontaktna oseba je Borut Jug, tel. št. 05 6646 392.

Mestna občina Koper si pridržuje pravico, da ne glede na ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopa:

 • kadarkoli prekine ali ustavi postopek po javnem razpisu brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti, ne da bi za to navedla razloge;
 • kot najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov (vključno s tistim, ki bo ponudil najvišjo zakupnino);
 • kadarkoli popravi  in/ali  dopolni  predlog zakupne pogodbe v prilogi javnega razpisa; popravljen in/ali dopolnjen predlog zakupne pogodbe postane priloga javnega razpisa namesto prejšnjega;
 • z izbranim najugodnejšim ponudnikom izvede končna pogajanja glede končne vsebine zakupne pogodbe in izvedbe zakupne pogodbe, pri čemer končna vsebina zakupne pogodbe ne sme biti za zakupnika ugodnejša od vsebine predloga zakupne pogodbe v prilogi javnega razpisa.

Vsak ponudnik vlaga ponudbo po javnem razpisu izključno na lastno tveganje in na lastne stroške. Predmetni javni razpis oz. njegova vsebina se obravnava kot celota (vključno s predlogom zakupne pogodbe v prilogi javnega razpisa). V primeru neskladja med vsebino predloga zakupne pogodbe v prilogi javnega razpisa in ostalo vsebino javnega razpisa, velja vsebina predloga zakupne pogodbe.

Komisija ne bo upoštevala ponudb tistih ponudnikov, ki ne bodo vsebovale ponujene zakupnine in ponujenega programa in tistih ponudb, ki bi bile alternativne ali variantne ali pogojne ali kakorkoli drugače nedoločene.

 

 1. Pogoji zakupa

Zemljišče se oddaja v zakup izključno za vzpostavitev trajnega nasada oljk – oljčnik.

Ponudnik mora z lastnimi sredstvi nepremičnine, ki so predmet zakupa, očistiti v roku 6 mesecev in usposobiti za kmetijsko rabo v roku 15 mesecev od sklenitve zakupne pogodbe oz. kot bo to opredeljeno v zakupni pogodbi, ter na njih vzpostaviti trajni nasad oljk- oljčnik. O izvedenem čiščenju je zakupnik dolžan pisno obvestiti Mestno občino Koper v roku 15 dni od dokončanja del.

Ponudnik mora zagotoviti raznovrstne sorte oljk, t. j. oljke širšega območja (avtohtone oljke iz drugih predelov sveta) in skrbeti za čiščenje in redno vzdrževanje oljčnih nasadov.

Ponudnik mora nuditi dodatni program za promocijo oljkarstva ter izobraževanja na področju oljkarstva.

Ponudnik se mora zavezati, da bo po preteku zakupnega razmerja predal oljčnik Mestni občini Koper v  last. Le- ta bo odškodnino plačala po vrednosti, ki se ugotovi s cenitvijo s strani sodnega cenilca kmetijske stroke.

Katerakoli dovoljenja in/ali soglasja in/ali drugo od pristojnih organov in institucij, potrebna v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti zakupnika, je dolžan pridobiti izključno zakupnik na svoje stroške in na svoje tveganje.

 

7.1. Zakupnina

Izklicna letna zakupnina je 3.723,60 € letno in je določena s strani sodne cenilke kmetijske stroke Eme Zadel, ter se vsako leto revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad RS. Davek na dodano vrednost ni vštet v zakupnino, ker je zakup na podlagi 2. točke 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost, pod zakonsko določenimi pogoji plačila DDV oproščen.

 

Zakupnina je določena v neto znesku in jo bo zakupnik dolžan plačevati lastniku 1x letno.

Prvo zakupnino, v višini sorazmernega deleža letnega nadomestila, bo zakupnik dolžan plačati po sklenitvi pogodbe o zakupu, v roku 8 dni od izstavitve računa s strani Mestne občine Koper, preostale zakupnine pa 1x letno po izstavitvi računa s strani Mestne občine Koper.

7.2. Varščina

Vplačana varščina, kot garancija za resnost ponudbe, se izbranemu zakupniku ob prenehanju zakupnega razmerja poračuna (nerevalorizirana) z morebitnimi odprtimi zakupninami oz. se do njene višine poračuna morebitna škoda, ki bi jo utrpel zakupodajalec v zvezi s kršitvijo pogodbenih določil zakupne pogodbe. V primeru, da so vse obveznosti iz naslova zakupnin oz. zakupne pogodbe poravnane, se neobrestovan in nerevaloriziran znesek vplačane varščine vrne.

7.3. Vlaganja

Zemljišča se oddajajo v zakup v stanju v kakršnem so. Vsa morebitna vlaganja v izboljšave zemljišč so strošek zakupnika.

Mestna občina Koper oddaja predmetne nepremičnine v zakup na način, da zakupnik zagotovi lastna finančna sredstva za vzpostavitev trajnega nasada.

 

 1. Oddaja v podzakup

Izbrani ponudnik ne sme oddati zemljišč v podzakup.

 1. Ponudba

Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

Pri oddaji nepremičnin, ki bodo predmet zakupa, se upoštevajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18),  Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17),  Obligacijskega  zakonika  in  ostalih veljavnih predpisov Republike Slovenije.

 • Ponudba

Vsak ponudnik, ki želi sodelovati na javnem razpisu, mora svojo ponudbo predložiti na obrazcih, ki so priloga in sestavni del tega javnega razpisa, z vsemi dokazili in prilogami zahtevanimi po javnem razpisu. Vsi obrazci morajo biti podpisani s strani ponudnika oz. osebe, ki je zakoniti zastopnik ponudnika, datirani in žigosani. Priloge, ki so sestavni del ponudbe, so navedene v točki »9. 2. Vsebina ponudbe« predmetnega javnega razpisa.

Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o plačani varščini za resnost ponudbe v višini dveh izklicnih letnih zakupnin, na podračun Mestne občine Koper št. 01250-0100005794, z obvezno navedbo sklicne številke 00  478-425-2019 pri Upravi RS za javna plačila (UJP).

Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena na njihove poslovne račune v roku enega meseca od poteka roka za oddajo ponudb.

Če izbrani najugodnejši ponudnik ne bi sklenil zakupne pogodbe v roku in v skladu z javnim razpisom, bo Mestna občina Koper zadržala vplačano varščino. Izbranemu ponudniku vplačana varščina za resnost ponudbe s trenutkom izbire konvertira v varščino za  pravilno, popolno in pravočasno izpolnjevanje ponudnikovih oz. zakupnikovih obveznosti.

Ponujena višina zakupnine ne sme biti nižja od izklicne zakupnine, določene v razpisu.

Ponudba mora biti veljavna še  3 mesece od poteka roka za oddajo ponudbe. Ponudnik sme oddano ponudbo spremeniti in/ali dopolniti ali umakniti do poteka roka za oddajo ponudb. Komisija ne bo upoštevala nobenih sprememb in/ali dopolnitev ali umika prejetih ponudb izvedenih po poteku roka za oddajo ponudb.

Pravočasno prispele ponudbe bo Komisija pregledala in ocenila v skladu z javnim razpisom.

V primeru, če bi Komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ne vsebuje ponujene zakupnine in/ali ponujenega programa v skladu z javnim razpisom in/ali dokazila o vplačani varščini v višini dveh izklicnih letnih zakupnin, se šteje, da je ponudba nepopolna in nepravilna, ter kot takšna izločena iz nadaljnjega obravnavanja.

V primeru, da bo Komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba vsebuje ponujeno zakupnino in ponujeni program ter je zanjo vplačana varščina,  vendar bo ponudba glede na javni razpis, kljub temu nepopolna, kar zadeva dokazil in zahtevanih ostalih listinskih  dokazil,  bo Komisija pozvala ponudnika na dopolnitev ponudbe v roku 7 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Če pozvani ponudnik svoje ponudbe ne bo dopolnil v postavljenem roku, Komisija te ponudbe v nadaljevanju postopka ne bo upoštevala.

V kolikor se s sklepom izbranim ponudnikom ne sklene pogodba o zakupu oz. prvo izbrani ponudnik odstopi od podpisa pogodbe, se s sklepom o ugotovitvi novih dejstev, zemljišča lahko oddajo v zakup drugemu najugodnejšemu ponudniku.

 

 • Vsebina ponudbe

Da se bo ponudba štela za popolno in jo bo Komisija obravnavala, mora biti ponudba v vsebini oz. obliki in s prilogami, kot sledi:

 

 • Dokumentacija in listine v skladu z javnim razpisom

Ponudba, priloge ponudbe in zahtevana dokazila morajo biti izpolnjene v skladu z javnim razpisom, v originalu in na vsaki strani žigosane in parafirane s strani ponudnika oz. njegovega zakonitega zastopnika, z vsemi dokazili in prilogami v skladu z javnim razpisom.

 

 • Ponudba

Ponudba – obrazec je priloga javnega razpisa in mora biti izpolnjena kot to določa javni razpis.

 

 • Soglasje glede zakupne pogodbe

Predlog zakupne pogodbe mora biti na zadnji strani parafiran, s čimer ponudnik potrjuje, da soglaša s predlagano vsebino pogodbe in da jo bo podpisal v petnajstih dneh po pozivu.

 

 • Izjave

Sestavni del ponudbe so naslednje izjave:

 • izjava ponudnika, da se bo zemljišče uporabljalo izključno za oljkarsko dejavnost,
 • izjava ponudnika, da bo na zemljišču zagotovil raznovrstne sorte oljk iz širšega območja, kateri je priložena ponudba ponudnika, ki le-te zagotavlja,
 • izjava ponudnika, da prevzema odgovornost in stroške vzdrževanja in obnove zemljišča ter da bo za to zagotovil sredstva,
 • izjava o povezanih osebah oseba po ZSPDSLS-1.

 

 • Dokazila

Sestavni del ponudbe so naslednja dokazila:

 • Dokazilo o izpolnjevanju pogojev za kmeta iz 24. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih;
 • Dokazilo o vplačani varščini.

 

 • Dodatni program

Priložen program, ki ga bo ponudnik izvajal za zagotovitev promocije oljkarstva in izobraževanja z opisom te dejavnosti.

 

 

 1. Merila za izbor in vrednotenje ponudb

Merili za izbiro najugodnejšega ponudnika sta:

 • ponujena neto letna zakupnina brez pripadajočega oz. povezanega DDV oz. morebitnih drugih davkov in javnih dajatev v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi,
 • ponujeni dodatni program iz 2.6. točke razpisa.

 

Komisija bo vse ponudbe, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, ocenila in razvrstila ob upoštevanju postavljenih meril za izbiro najugodnejšega ponudnika, v skladu z rezultati po naslednji formuli:

 

Zp   x  80   =  Tn

Zmax

 

Pp   x  20  =  Tp

Pmax

 

T = Tn + Tp

 

Zp      =  ponujena letna zakupnina

Zmax =  najvišja ponujena letna zakupnina

Pp      =  točke ponujenega dodatnega  programa

Pmax =  najvišje točkovan ponujeni dodatni program

Tn      =  dobljene točke za ponujeno neto letno zakupnino

Tp      =  dobljene točke za dodatni program

T        =  vse dobljene točke

80:20  =  razmerje med ponujeno neto mesečno najemnino in ponujenim programom

Komisija bo ponujeni dodatni program (Pp) točkovala (od 1 do 10 točk).

Za najugodnejšega ponudnika bo izbran ponudnik, ki bo izpolnil vse razpisne pogoje in dosegel najvišje število točk.

V primeru, če bi dva ali več ponudnikov dosegla enako najvišje število točk, bo Komisija z njima oz. z njimi izvedla neposredna pogajanja in bo po izvedenih neposrednih pogajanjih za najugodnejšega ponudnika izbrala tistega, ki bo ponudil končno najvišjo neto letno zakupnino.

 

 1. Izbira najugodnejšega ponudnika

Mestna občina Koper bo v roku 8 dni po izboru zakupnika objavila ponudbo za oddajo v zakup na Upravni enoti Koper. Izbrani zakupnik bo moral podati prijavo na Upravno enoto.

Izbrani ponudnik bo moral skleniti Zakupno pogodbo z Mestno občino Koper v roku 15 dni po prejemu obvestila Upravne enote, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil v nasprotju s pogoji javnega razpisa, z vsemi posledicami v skladu z Javnim razpisom.

Zakupna pogodba se vpiše v zemljiško knjigo. Stroške vknjižbe nosi zakupnik.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 1. Oddaja ponudbe

Pisno ponudbo je potrebno v roku za oddajo ponudbe, najkasneje do 21. 1. 2020 poslati na naslov Mestna občina Koper, Urad za nepremičnine, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali oddati osebno na vložišče na istem naslovu, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure. Ponudnik je dolžan predložiti ponudbo  z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ZAKUP OLJČNIK«.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

 1. Datum odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno dne 23. 1. 2020 ob 11.00 uri na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Za vodenje postopka je pooblaščena komisija za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Koper.

 

 1. Priloge javnemu razpisu

 

 1. Ponudba
 2. Dokazilo o izpolnjevanju pogojev za kmeta iz 24. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih
 3. Potrdilo Davčnega urada Republike Slovenije o plačanih davkih in prispevkih
 4. Izjava ponudnika, da se bo zemljišče uporabljalo izključno za oljkarsko dejavnost
 5. Izjava ponudnika, da bo na zemljišču zagotovil raznovrstne sorte oljk iz širšega območja
 6. Izjava ponudnika, da prevzema odgovornost in stroške vzdrževanja in obnove zemljišča ter da bo za to zagotovil sredstva
 7. Izjava ponudnika, da ni povezana oseba po ZSPDSLS-1
 8. Dodatni program, skladno s 9.2.6. točko razpisa
 9. Dokazilo o vplačani varščini za resnost ponudbe
 10. Na zadnji strani parafiran in žigosan predlog zakupne pogodbe

 

 

MESTNA OČBINA KOPER

Aleš Bržan

župan