Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2013


Na podlagi sklepa Župana, št. 122-1/2013 z dne 11.1.2013, Mestna občina Koper objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2013

 

  1. PREDMET RAZPISA je sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2013.

a) Programi humanitarnih društev, in sicer:

–       programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;

–       programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom;

–       programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam;

–       programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti.

b) Programi za delo z zasvojenimi, in sicer:

–       programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);

–       preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.

c) Preventivni programi, in sicer: 

–       programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov;

–       preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov;

–       preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah;

–       programi usposabljanja prostovoljcev za pomoč ogroženim posameznikom in družinam.

 

2.     POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

Na razpis se lahko prijavijo za sofinanciranje programov socialnega varstva

–       pod točko a – humanitarna društva in ustanove,

–       pod točko b in c – humanitarna društva, ustanove in zavodi,

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
  2. program izvajajo za uporabnike iz Mestne občine Koper;
  3. so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva, humanitarno dejavnost ali dejavnost, ki je predmet razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
  4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
  5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa;
  6. imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje oz. reference na področju, za katero se prijavljajo;
  7. imajo predvideno sofinanciranje programa s strani drugih sofinancerjev.

 

Prijavitelji se lahko s svojim programom za leto 2013 prijavijo samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2013.

 3.    MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

Za ocenjevanje posameznih programov bodo uporabljena naslednja merila:

1. kvaliteta in realnost predloženega programa;

2. sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu;

3. finančna konstrukcija programa;

4. dosedanje delo oz. reference.

Prednostno bodo sofinancirani:

–       programi z večletnim delovanjem;

–       programi, ki so usmerjeni v samopomoč, zmanjševanje socialnih stisk in socialne izključenosti;

–       programi, v katerih so izvajalci tudi prostovoljci.

Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

 

 4.   OKVIRNA VREDNOST razpisanih sredstev za leto 2013 je do največ 76.300,00 EUR.

 

 5.   ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2013, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

 6.   VSEBINA PRIJAVE

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2013, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v določenem roku ne bodo dopolnili, le – te ne bodo obravnavane.

 

 7.   ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE

Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 18. februarja 2013 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.

 Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2013, št. 122-1/2013«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.

 Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.

 

 8.   IZID RAZPISA

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 45 dni od roka za oddajo prijav.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2013, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 

 9.   KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si .

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, telefon št. 05 6646 256.

Številka: 122-1/2013                                                                                  Koper, 11. januar 2013 

 ŽUPAN

Boris Popovič