Javno naročilo za izvedbo prireditve »Dnevi kmetijstva Slovenske Istre v letu 2013«


POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Naročnik  v  skladu z določili Zakona o javnem naročaju (Uradni list RS, št.  12/2013-UPB5 – v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o naročilu male vrednosti v skladu s 30. a členom ZJN-2 vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za izvedbo prireditve »Dnevi kmetijstva Slovenske Istre v letu 2013«.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega vabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 15.4.2013 do vključno 12.00 ure  v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

 

ŽUPAN
Boris Popovič