Javno naročilo za ureditev fitnesa na stadionu Bonifika


Povabilo k oddaji ponudbe

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, UPB5 v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o oddaji naročila male vrednosti v skladu s 30. a členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Ureditev fitnesa na stadionu Bonifika. Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 21.10.2013 do vključno 10.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       ŽUPAN

                                                                                                  Boris Popovič