Namera o oddaji prodajnih mest in javnih površin za leto 2019


Datum: 21. 12. 2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 64. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/2018, ZSPDSLS-1), objavlja

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO PRODAJNIH MEST V UPORABO

ZA LETO 2019 V KOPRU

 

 1. PREDMET

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju: MOK), objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo prodajnih mest v uporabo za leto 2019 v Kopru (v nadaljevanju: namera) in sicer:

 1. 3 (treh) prodajnih hišk na Semedelski cesti,
 2. 5 (petih) prodajnih hišk na Ukmarjevem trgu,
 3. 5 (pet) prodajnih hišk na Potniškem terminalu,
 4. do 3 (tri) dele javne površine na Semedelski cesti,
 5. do 3 (tri) dele javne površine na Potniškem terminalu,
 6. drugih delih na javnih površinah,

 

v Kopru za leto 2019 (v nadaljevanju se za vsa opredeljena prodajna mesta od a) do f) uporablja izraz: prodajna mesta).

 

 1. POGOJI PRIJAVE

 

Na namero se lahko prijavijo samostojne pravne osebe ali samostojni podjetniki (s.p.) (v nadaljevanju: prijavitelj), ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet ponudbe iz namere ter imajo za to predpisana dovoljenja v Republiki Sloveniji.

 

Prijava mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:

 1. izpolnjen in podpisan obrazec PRIJAVA, z zahtevanimi podatki prijavitelja, jasnim opisom ponudbe in priloženimi obveznimi prilogami,
 2. izpisek iz poslovnega registra (AJPES), obrtno dovoljenje oz. priglasitveni list (slednje si MOK pridobi sama),
 3. fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti (če ga zakon predvideva),
 4. slikovno gradivo ponudbe prijavitelja
 5. slikovno gradivo prodajne konstrukcije (v primeru prijave na točke d), e) ali f) 1. točke namere – torej za uporabo javne površine),
 6. izjavo, da prijavitelj nima odprtih zapadlih obveznosti do MOK (kot izjava velja podpis prijavnega obrazca, dejansko stanje preveri odgovorna oseba MOK),
 7. potrdilo o plačilu varščine za resnost ponudbe.

 

Če komisija pri pregledu prijav ugotovi, da prijava ne vsebuje vseh dokazil, prijavitelja pozove na dopolnitev prijave v roku, ki mu ga določi. Slednje ne velja za dokazila pod zaporedno številko 6. in 7.

 

Posamezni prijavitelj lahko zaprosi za VEČ prodajnih mest, in sicer za prodajno mesto pod točko a) ali b) in c), d), e) in f) oziroma več prodajnih mest od točke d) do točke f). Za vsako zaprošeno prodajno mesto mora prijavitelj oddati ločeno prijavnico. 

V primerih, ko komisija ugotovi, da prijavitelj nima poravnanih vseh zapadlih obveznosti do MOK in/ali ni plačal varščine za resnost ponudbe, se prijavo takega prijavitelja zavrže in izloči iz nadaljnje obravnave, ker prijava ne ustreza pogojem namere.

 

 1. SPECIFIKACIJA PRODAJNIH MEST:

 

MOK zagotavlja prijavitelju predvideno:

 • prodajno hiško ali del javne površine,
 • 1x vtičnico (220V) za prodajno hiško pod točko a), b) in c), 1. točke te namere.

 

Priklop na elektriko in tokovina sta zagotovljeni izključno za prodajne hiške na Potniškem terminalu,  Ukmarjevem trgu in Semedelski cesti. Priključek za vodo in uporaba le-te nista predvideni v nobenem primeru.

 

Natančne lokacije delov javnih površin se izbranim prijaviteljem določijo v pogodbi, in sicer tako da se kot prvemu dodelitev lokacije omogoči prijavitelju, ki je ponudil najvišjo ponujeno ceno uporabnine. Prijavitelj lahko predlaga uporabo tudi drugega dela javne površine, ki v nameri ni natančno določena. Le te prijavitelj navede v prijavnici in ob tem priloži označeno mikrolokacijo (npr. zemljevid). V kolikor MOK oceni, da sta predlagana lokacija in vsebina ponudbe ustrezni, lahko omogoči prijavitelju uporabo predlagane lokacije ali pa prijavitelju predlaga drugo primernejšo lokacijo, pod pogoji te namere.

 

Vse ostalo, kot so senčniki, nadstreški, dodatni animacijski program v okviru prodajnih mest, je v domeni posameznega prijavitelja in ne MOK. Za kakršnokoli spremembo ali dodatne konstrukcije ob prodajnih mestih, mora prijavitelj predhodno pridobiti dovoljenje MOK ter poravnati predpisano upravno in občinsko takso. Brez pridobitve predpisanih dovoljenj, prijavitelj ob dodeljenem prodajnem mestu ne sme koristiti javne površine.

 

Večje konstrukcije oz. predmeti, kot so mize, stoli, hladilniki, kuhalniki ipd. se ne smejo nahajati na javni površini, temveč v prodajnem mestu.

 

MOK lahko naroči izbranemu prijavitelju odstranitev vseh postavljenih konstrukcij ali predmetov ob dodeljenem prodajnem mestu in prijavitelj mora to nemudoma storiti. Če tega ne stori, bo MOK naročila odstranitev na stroške prijavitelja. Nedovoljena postavitev dodatnih predmetov na javne površine (npr. ob prodajni hiški) je lahko razlog za prekinitev pogodbe.

 

4. PREDMET PONUDBE

Prodajna mesta se oddajo v uporabo za izvajanje/ponujanje naslednjih izdelkov in/ali storitev:

 

 • za a) Prodajne hiške na Semedelski cesti, b) Prodajne hiške na Ukmarjevem trgu in c) Prodajne hiške na Potniškem terminalu:
 • prodaja znamk in razglednic, turističnih knjig, zgoščenk z istrsko in slovensko tradicionalno glasbo;
 • prodaja slovenskih in/ali istrskih tipičnih spominkov in izdelkov domače obrti (izdelki iz kristala kot npr. »Rogaška« ali podobno, idrijska čipka…), okrasni nakit domače obrti, keramični, glineni in stekleni izdelki in prodajo umetnin;
 • prodaja majic, kap, torbic, obeskov za ključe in drugih izdelkov z oznako Kopra in/ali Slovenije;
 • prodaja vina, olja, medu, tartufov, suhega sadja in drugih tipičnih istrskih in slovenskih izdelkov;
 • specializirana gostinska ponudba, ki zajema ponudbo: sladkega programa (palačinke, krofi, drugi sladki izdelki ipd.), sadni sokovi, sadne kupe, gastronomski izdelki v embalaži ipd. (ne velja za prodajno mesto na Potniškem terminalu);
 • storitve turističnih agencij in drugih sorodnih storitev, ki se razlikujejo od ponudbe, ki jo za svoje goste izvajajo/pripravljajo ladjarji oz. potniške ladje, ki za svoj postanek izberejo Koper (v primeru kršenja tega pogoja, je to razlog za odstop od pogodbe s takojšnjim učinkom);
 • druga dodatna ponudba, ki pomeni pestrost ponudbe in ni vključena v zgoraj navedenih alinejah

 

 • za d) Javne površine na Semedelski cesti:
 • specializirana gostinska ponudba v samostojnih ličnih konstrukcijah, ki zajema ponudbo: sladkega programa (palačinke, krofi, drugi sladki izdelki ipd.), sadni sokovi, sadne kupe, gastronomski izdelki v embalaži ipd.;
 • prodajni avtomati, ki so vsebinsko vezani na ponujanje turističnih vsebin (spominki, kovanci itd.).

 

 • za e) Javne površine na Potniškem terminalu:
 • prodajni avtomati z gostinsko in drugo ponudbo.

 

 • za f) Druge dele na javnih površinah:
 • štirikolesniki, skuterji, skiroji in druga električna vozila, ki se oddajajo obiskovalcem v najem ali druga turistična ponudba, ki pomeni popestritev turistične ponudbe Kopra;
 • prodajni avtomati, ki so vsebinsko vezani na ponujanje turističnih vsebin (spominki, kovanci itd.).

 

Ustreznost vsebine prijave po tej nameri ocenjuje izključno komisija. Prijava prijavitelja, katerega vsebina ponudbe je po mnenju komisije v celoti neustrezna, ne gre v nadaljnji postopek ocenjevanja prijav in se avtomatično zavrne. V kolikor komisija oceni, da del ponudbe prijavitelja ne ustreza predmetu ponudbe, ki je opredeljen pod to točko namere, se v tem delu prijava oziroma ponudba prijavitelja zavrne, v preostalem delu pa se prijava prijavitelja obravnava.

 

Vsak izbrani prijavitelj si mora pred začetkom uporabe prodajnih mest zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje in poravnati morebitne stroške upravne in predpisane občinske takse, ki nista vključeni v stroške varščine in uporabnine.

 

 1. UPORABNO OBDOBJE IN URNIK OBRATOVANJA:

 

Uporabno obdobje je:

 1. prodajne hiške (točke a), b), c)) predvidoma od 4. februarja 2019 (oz. od sklenitve pogodbe) do 21. novembra 2019, z možnostjo podaljšanja za leto 2020 in 2021, pod enakimi pogoji in merili, kot so opredeljeni v tej nameri;

 

 1. javna površina (točke d), e), f)) predvidoma od 4. februarja 2019 (oz. od sklenitve pogodbe) do 3. februarja 2020 (oz. 1 leto), z možnostjo podaljšanja za leto 2020 in 2021, pod enakimi pogoji in merili, kot so opredeljeni v tej nameri.

 

Obvezen urnik obratovanja posameznega prodajnega mesta je najmanj:

 • od prihoda potniške ladje do odhoda potnikov na potniško ladjo, in sicer v terminih, ki so opredeljeni v prilogi te namere. Prijavitelj mora obratovati tudi tiste dneve, ko potniška ladja naknadno najavi svoj prihod in le-ta ni bil naveden v priloženem koledarju prihodov potniških ladij za leto 2019. V tem primeru bo MOK posredovala uporabnikom dodaten termin obratovanja, najmanj 3 dni pred posameznim prihodom potniške ladje (velja za vsa prodajna mesta opredeljena od točke a) do f));

 

 • od sklenitve pogodbe do vključno 20. junija 2019 ter od 9. septembra 2019 do 1. novembra 2019 prodajna mesta obratujejo ob sobotah, nedeljah in praznikih, z urnikom obratovanja najmanj od 9:00 – 19:00 (z izjemo prodajnih mest pod točko c) in e));

 

 • od 21. junija 2019 do vključno 8. septembra 2019: prodajna mesta obratujejo vsak dan, od ponedeljka do petka, najmanj od 16:00 – 21:00, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa najmanj od 9:00 – 12:00 in 16:00 – 21:00 (z izjemo prodajnih mest pod točko c) in e));

 

 • v času večjih prireditev v Kopru, vsak dan v času prireditve (seznam prireditev posreduje odgovorna oseba MOK) (z izjemo prodajnih mest c) in e).

 

 1. UPORABNINA IN VARŠČINA ZA PRODAJNA MESTA:

 

VARŠČINA ZA RESNOST PONUDBE:

 

Prijavitelj mora ob prijavi poravnati strošek varščine – kot garancijo za resnost ponudbe in dobro izvedbo prijavljenih storitev. Za vsa prodajna mesta znaša višina varščine 300 EUR, izjema so le prijavitelji s specializirano gostinsko ponudbo, katerih varščina znaša 600 EUR za posamezno prodajno mesto. Varščina je prosta DDV-ja.

 

Prijavi mora biti priloženo dokazilo o plačilu varščine, na podračun MOK, s pripisom »Varščina za prodajno mesto v Kopru«, št. TRR 01250-0100005794, z obvezno navedbo sklicne številke 2010602 pri Upravi RS za javna plačila (UJP).

 

Varščino – kot garancijo za resnost ponudbe se neizbranim prijaviteljem vrne (brezobrestno in ne revalorizirano) v celoti, v roku 30 dni od podpisa pogodbe z zadnjim izbranim prijaviteljem, na podlagi te namere.

 

Če izbrani prijavitelj ne bi sklenil pogodbe v roku, ki mu ga določi odgovorna oseba MOK, le-ta ni upravičen do vračila varščine. Prosto prodajno mesto se ponudi naslednjemu prijavitelju iz prednostnega seznama prispelih prijav.

 

Izbranim prijaviteljem se vplačana varščina šteje kot garancija za dobro izvedbo prijavljenih storitev. Varščina se jim vrne na TRR najkasneje 30. dan po podpisu zapisnika o prevzemu prodajnega mesta s strani MOK. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se izbranemu prijavitelju prodajnega mesta vrne varščino so:

 • podpis zapisnika o prevzemu prodajnega mesta s strani MOK,
 • vrnitev ključa prodajnega mesta v primeru prodajnih hišk,
 • prodajno mesto mora biti vrnjeno v istem ali boljšem stanju, kot je bilo prevzeto,
 • prodajno mesto mora obratovati vse predpisane dni in v predpisanem urniku,
 • prijavitelj je ponujal ponudbo navedeno v prijavi (v kolikor prijavitelj ni ponujal ponudbe, na podlagi katere mu je bilo dodeljeno prodajno mesto, ni upravičen do vračila varščine).

 

V kolikor prijavitelj krši pogodbo o uporabi ali če odgovorna oseba MOK ugotovi, da prijavitelj ne obratuje več kot 5-krat (velja za ponudnike prodajnih mest na Potniškem terminalu/točki c) in e)) oz. več kot 10-krat (velja za vse ponudnike prodajnih mest pod točko a), b), d) in f)) v obdobju določenem pod točko 5 te namere, se uporabniku pogodba prekine.

 

V zgoraj navedenih primerih mora prijavitelj poravnati morebitno nastalo škodo na prodajnem mestu in nemudoma vrniti ključe v primeru prodajne hiške in le-to izprazniti. V tem primeru prijavitelj ni upravičen do vračila varščine, niti uporabnine. Prosto prodajno mesto se lahko dodeli naslednjemu prijavitelju iz prednostnega seznama prispelih prijav, pri čemer se novo izbranemu prijavitelju zaračuna sorazmerni del uporabnine za obdobje uporabe prodajnega mesta in 100% vrednost varščine.

 

 

 

UPORABNINA:

 

 1. Prodajna hiška na Semedelski cesti in Ukmarjevem trgu (alineja a) in b) iz 1. točke te namere):

– za ponudnike specializirane gostinske ponudbe na Semedelski cesti in Ukmarjevem trgu:  najmanj 2.000 EUR brez DDV, najmanj 2.440 EUR z DDV-jem;

– za ostale ponudnike: najmanj 700 EUR brez DDV, najmanj 854 EUR z DDV-jem.

 

 1. Prodajna hiška na Potniškem terminalu (alineja c) iz 1. točke te namere):

–  najmanj 600 EUR brez DDV, najmanj 732 EUR z DDV-jem.

 

 1. Na delih javnih površin na Semedelski cesti, Potniškem terminalu ter drugih javnih površinah (alineje od d) do f) iz 1. točke te namere):

 

Javna površina Prodajni avtomati (cena velja za EN prodajni avtomat) Štirikolesniki, skuterji in druga sorodna turistična ponudba, ki pomeni atrakcijo Specializirana gostinska ponudba v ličnih konstrukcijah
do 6 m2  (na posamezno prodajno mesto) Najmanj 600 EUR brez DDV, najmanj 732 EUR z DDV. Ni predmet namere. Najmanj 2.500 EUR brez DDV, najmanj

3.050 EUR z DDV.

do 10 m2  

(na posamezno prodajno mesto)

Ni predmet namere. Najmanj 1.000 EUR brez DDV, najmanj 1.220 EUR z DDV. Ni predmet namere.
do 20 m2  

(na posamezno prodajno mesto)

Ni predmet namere. Najmanj 1.500 EUR brez DDV, najmanj 1.830 EUR z DDV. Ni predmet namere.

 

Ob podpisu pogodbe poravna izbrani prijavitelj strošek uporabnine z DDV v višini 100% in varščino, ki se avtomatično prenese iz naslova resnosti ponudbe. Dokazila o poravnanih zneskih so pogoj za prevzem dodeljenega prodajnega mesta. Tisti prijavitelji, ki so uporabniki javnih površin poravnajo tudi pripadajočo upravno ter občinsko takso, o višini le te se obrnite na Urad za gospodarske javne službe in promet, na dan objave namere slednji znaša občinska taksa 0,178 m2/dan, upravna taksa pa 22,60 EUR.

 

 1. Obravnava PRIJAV:

 

Prispele prijave bo obravnavala komisija imenovana s sklepom župana št. 322-253/2018 z dne 20. 12. 2018.

 

Vse prispele prijave bodo pod pogoji opredeljenimi v nameri ocenjene z naslednjimi merili:

 

  MERILO MOŽNE TOČKE
 

1.

Zanimivost in kvaliteta ponudbe. do 20
2. Reference (prijavitelj je s prijavljeno pravno osebo oz. z drugo pravno osebo že imel prodajno mesto v MOK in je obratoval vse predpisane dni in po predpisanem urniku ali je že sodeloval na eni izmed prireditev v organizaciji MOK in se je držal pogojev sodelovanja na prireditvi). 10
  Maksimalno število točk: 30

 

Za vse prejete prijave bo oblikovan prednostni seznam, glede na ponujeno višino uporabnine in na podlagi dodeljenega števila točk za posamezno prodajno mesto od točke a) do točke f). Pogodbe bodo sklenjene za prodajna mesta od točke a) do f), kot navedeno v točki 1 te namere, in sicer z  najprimernejšimi prijavitelji, ki bodo ponudili najvišjo uporabnino in zbrali najmanj 15 točk. V kolikor ponudi več prijaviteljev enako višino uporabnine, se prodajno mesto dodeli tistemu prijavitelju, ki zbere višje število točk. V kolikor pa imata dva prijavitelja tudi enako število točk, se opravi pogajanja in se prodajno mesto dodeli tistemu prijavitelju, ki na pogajanjih ponudi višjo uporabnino. Ostali zainteresirani prijavitelji se glede na predlagano višino uporabnine in zbrano število točk uvrstijo na prednostni seznam.

 

 1. Rok IN NAČIN ODDAJE prijav:

 

Namera in prijavni obrazec sta od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljivi na spletni strani MOK, www.koper.si. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ, ŠT. 322-253/2018«. Upoštevalo se bo prijave, posredovane priporočeno po pošti do vključno 25. januarja 2019, oziroma bodo do tega dne oddane v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, v času uradnih ur. Zainteresirani prijavitelji lahko dokumentacijo dvignejo v času uradnih ur tudi v sprejemni pisarni MOK, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Dodatne informacije dobite pri Robertu Božiču in Magdaleni Škrlj Bura, Turistična organizacija Koper, na telefonski številki 05/6646-216.

 

 

MESTNA OBČINA KOPER

ŽUPAN

Boris Popovič