Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja


Številka: 3528-17/2019

 

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52., 65. ter 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

Prostor se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta v Kopru, na naslovu Gramšijev trg1/Gasilska ulica 17, stoječega na parc. št. 444 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-373-1), v izmeri 232,85 m2 poslovne površine.

 

Na podlagi 68. člena ZSPDSLS-1 se prostor odda v brezplačno uporabo Rdečemu križu Slovenije – območno združenje Koper, za izvajanje javnih pooblastil in humanitarne dejavnosti Rdečega križa.

Prostor je že v uporabi s strani Rdečega križa – Območno združenje Koper.

Prostor se odda v uporabo v stanju v kakršnem je, brez opreme.

 

Uporabnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov, stroškov manjših vzdrževalnih del in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

 

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 29. 8. 2019, do 12.00 ure.

 

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

 

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

  • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;
  • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja;
  • dejavnost, ki se bo izvajala v prostoru;
  • ID znak nepremičnine;
  • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev;
  • dokazilo o delovanju v javnem interesu s strani pristojne institucije.

 

Za navedeni poslovni prostor, bo sklenjena neposredna Pogodba o brezplačni uporabi poslovnega prostora, za določen čas, določeno obdobje pet (5) let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

Sklenitev uporabnega razmerja, uporabniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne parvice).

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero ter ogledom prostora lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-375 ali 05/6646-286, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentkah Anuški Šuber ali Patriciji Butinar Griparič.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oodaje/najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER