Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja


»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52., 65. ter 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. In 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

Za prostora v Gradinu, na naslovu Gradin 19, v prostorih nekdanje osnovne šole.

 

  1. Prostor se nahaja v pritličju ob glavnem vhodu levo,  na parc. št. 2840 k.o. Gradin (ID znak: del stavbe 2621-88-1), v izmeri 58 m2 površine.
  2. Prostor se nahaja v pritličju ob glavnem vhodu desno, na parc. št. 2840 k.o. Gradin (ID znak: del stavbe 2621-88-1), v izmeri 58 m2 površine.

 

Na podlagi 68. člena ZSPDSLS-1 se prostora oddata v brezplačno uporabo, za skladiščenje arhiva in opreme Društva prijateljev zmernega napredka ter Zveze kulturnih društev Mestne občine Koper. Prostora se oddajata v stanju v kakršnem sta, brez opreme.

 

Uporabnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov, stroškov manjših vzdrževalnih del in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

 

Za navedena prostora bo sklenjena neposredna Pogodba o brezplačni uporabi poslovnega prostora, za določeno obdobje pet (5) let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

Pisna izjava o interesu, za pridobitev posameznega prostora v brezplačno uporabo, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 7.10.2020.

 

Izjava, oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

 

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

  • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;
  • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
  • ID znak nepremičnine
  • Izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev.

 

Sklenitev uporabnega razmerja, uporabniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice).

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-375(Jana Živec) ali 05/6646-286 (Patricija Butinar Griparič).

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje/najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.«

 

MESTNA OBČINA KOPER