NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA (12.04.2019)


Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O MENJAVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

  1. Številka: 478-484/2010

s parc. št. 2834/3, k.o. Dekani (ID znak 2603 2834/3), v izmeri 1.534 m2 in parc. št. 2834/16, k.o. Dekani (ID znak 2603 2834/16), v izmeri 1.500 m2, z nepremičninami s parc. št. 530/1, k.o. Marezige (ID znak 2603 530/1), v izmeri 1.857 m2 in parc. št. 531, k.o. Dekani, v izmeri 589 m2.

 

Nepremičnini s parc. št. 2834/3 in 2834/16, obe k.o. Dekani, ki sta predmet menjave – odtujitve, predstavljata stavbni zemljišči. Nepremičnini se nahajata v naselju Dekani in sta predmet menjave, ki bo izvedena po izhodiščni ceni 115.292,00 EUR.

 

Meje nepremičnin s parc. št. 2834/3 in 2834/16, k.o. Dekani, so urejene. Nepremičnini, ki sta predmet odtujitve, se nahajata znotraj ureditvenega območja za poselitev, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,  KU-22/3, v naselju Dekani. Z nepremičninami, ki sta predmet menjave ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.

 

Menjava se izvaja za pridobitev nepremičnin s parc. št. 530/1 in 531, obe k.o. Dekani, ki predstavljata zemljišče potrebno za širitev pokopališča v Dekanih, in bo izvedena po izhodiščni ceni 137.627,00€. Z nepremičninami, ki sta predmet pridobivanja ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.

 

  1. Številka: 478-533/2018

Nepremičnina s parc. št. 5028/20, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 5028/20), v  izmeri  915 m2 se zamenja s solastniškim deležem do ½-ice na nepremičninah s parc. št. 3887/20, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 3887/20), v izmeri 760 m2, parc. št. 3887/21, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 3887/21), v izmeri 1.457 m2, parc. št.  3887/22, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 3887/22), v izmeri 317 m2, parc. št.  3887/28, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 3887/28), v izmeri 460 m2, v  skupni izmeri 2.994 m2, ker v naravi predstavljajo zgrajeno javno infrastrukturo – parkirišča.

 

Menjava nepremičnin s parc. št. 3887/20, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 3887/20), v izmeri 760 m2, parc. št. 3887/21, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 3887/21), v izmeri 1.457 m2, parc. št.  3887/22, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 3887/22), v izmeri 317 m2, parc. št.  3887/28, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 3887/28), v izmeri 460 m2, v  skupni izmeri 2.994 m2 , do ½-ice bo izvedena po ponudbeni ceni nepremičnin v višini 90.248,00 EUR brez 22% DDV.

Nepremičnina s parc. št. 5028/20, k.o. Bertoki se zamenja po vrednosti, na podlagi pridobljenega vrednotenja v višini 79.305,00 € brez vključenega 22% DDV.

 

Meje nepremičnine s parc. št. 5028/20, k.o. Bertoki so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo. Z nepremičnino s parc. št. 5028/20, k.o. Bertoki ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 02.05.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

  • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja;
  • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o menjavi bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se menjalna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-321, pri referentki Debora Fajdiga (pod zap. št. 1) ter na tel. št. 05/6646-288, pri referentki Valentini Popović (pod zap. št. 2)  v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno.

 

Nepremičnine bodo menjane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek menjave, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER