Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja


Številka: 478-1/2015
Datum: 09.01.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe za naslednje nepremičnine:

  1. s parc. št. 1402 k.o. 2597 Osp (ID znak 2597-1402/0-0), v izmeri 1014 m2. Nepremičnina se nahaja na območju za poselitev z oznako ZU60/7 in sicer na obrobju vasi OSp. Nepremičnina se daje v najem zaradi pridelave enoletnih kultur in sicer za obdobje enega leta. Letna najemnina je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I) določena izkustveno in znaša 112,00 EUR;

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

MESTNA OBČINA KOPER