Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja


Datum: 14.9.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Številka: 478-423/2017

S parc. št. 3089/14, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 3089/14), v izmeri 32 m2, s parc. št. 3090/22, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 3090/22), v izmeri 29 m, s parc. št. 3090/23, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 3090/23), v izmeri 62 m2, s parc. št. 3089/15, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 3089/15), v izmeri 114 m2. Meje nepremičnin niso urejene. Nepremičnine se nahajajo na ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja v naselju Prade. Z navedenimi nepremičninami ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnin izhaja, da pri teh nepremičninah ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičninah. Za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja se oddaja nepremičnine v izmeri 114 m2 za funkcionalno rabo, ter 123 m2 za kmetijsko uporabo. Najnižja ponudbena cena letnega najema vseh nepremičnin skupaj znaša 421,00 EUR.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 4.10.2018, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

–       ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;

–       datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;

–       parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka;

–       kopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko

 

Neposredna pogodba o najemu bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Najemnik je dolžan plačati celotno najemnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani najemodajalca. Plačilo najemnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da najemnik ne poravna najemnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se najemna pogodba šteje za razdrto.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-392, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentu Borutu Jugu.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER