Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja


Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), 19. In 20. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

  1. Številka: 478-544/2018

Nepremičnina s parc. št. 70/1 (ID znak: parcela 2606 70/1) v izmeri 127 m2 in nepremičnina s parc. št. 71/2 k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 71/2), v izmeri 197 m2, se nahajata Žusterni in ležita na ureditvenem območju za poselitev – območje za stanovanja, označeno z oznako KS-24. Meje nepremičnin niso urejene Z navedenima nepremičninama ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnin izhaja, da pri teh nepremičninah ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico. Za nedoločen čas s 3 mesečnim odpovednim rokom se oddaja nepremičnina s parc. št. 70/1 k.o. Semedela v celoti za kmetijsko uporabo, ter nepremičnina s parc. št. 71/2 k.o Semedela in sicer 18 m2 za funkcionalno, 197 m2 pa za kmetijsko uporabo. Nepremičnini se oddajata zaradi vzdrževanja urejenosti nepremičnin. Na nepremičnini ni dovoljeno postavljati ali uporabljati objektov. Najnižja ponudbena cena letnega najema nepremičnine znaša 260,00 EUR.

Davek na dodano vrednost se obračuna skladno z 2 alinejo 2. odstavka 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 14.06.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

  • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
  • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

Neposredna pogodba o najemu bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Najemnik je dolžan najeto površino lično urediti in skrbno vzdrževati v takem stanju, da bo dajala urejen videz. Najemnino je potrebno plačati najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani najemodajalca. Plačilo najemnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da najemnik ne poravna najemnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se najemna pogodba šteje za razdrto.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-392, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentu Borutu Jugu.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER