Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja


Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

  1. Številka: 478-459/2019

Nepremičnina s parc. št. 5837/35, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 5837/35), v izmeri 135 m2, last Mestne občine Koper do celote (1/1) in nepremičnina s parc. št. 5836/2, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2606 5836/2), v izmeri 194 m2, last Mestne občine Koper do ene četrtine (1/4).

Nepremičnini se nahajata v Bertokih, na ureditvenem območju za proizvodne dejavnosti – območje z oznako KP-1. Z navedenima nepremičninama ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnin izhaja, da pri teh nepremičninah ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico. Za obdobje enega leta se oddajata nepremičnini za poslovno rabo.

Najnižja ponudbena cena letnega najema nepremičnin znaša 2.621,66 EUR.

 

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno z 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 14.11.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

  • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
  • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o najemu bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Najemnik je dolžan plačati celotno najemnino najkasneje v 8 dneh od izdaje računa s strani najemodajalca. Plačilo najemnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da najemnik ne poravna najemnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se najemna pogodba šteje za razdrto.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-221, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno pri Marjeti Pevnik.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

            MESTNA OBČINA KOPER