NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA


Številka:          35280-31/2014

 

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 38. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) – v nadaljevanju Zakona, ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

 

Oddaja se garažni prostor – posamezna garaža v sklopu garaž, ki se nahaja med Jurčičevo in Rozmanovo ulico v Kopru, na nepremičnini s parc. št. 430/26 k.o. Semedela (ID znak: del stavbe 2606-430/26-0), v izmeri 13,82 m2 in ima vhod z Jurčičeve ulice.

 

Garažni prostor se oddaja v stanju v kakršnem je.

Garažni prostor je trenutno zaseden.

 

Najnižja ponudbena izhodiščna najemnina garažnega prostora, ki je določena na podlagi  38. člena Zakona znaša 51,77 € mesečno z vključenim 22% DDV.

Višina najemnine je fiksna.

 

Najemnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

 

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 17. 7. 2019, do 15:00.

 

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

 

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

  • osnovne podatke fizični osebi oz. subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;
  • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
  • ID znak nepremičnine;
  • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev ter
  • ponujena višina najemnine.

Za navedeni garažni prostor, bo sklenjena Pogodba najemu garažnega prostora, za določen čas, določeno obdobje pet (5) let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

Sklenitev najemnega razmerja, najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne parvice).

 

Prednost pri najemu ima obstoječi najemnik.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero ter ogledom prostora lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-375 ali 05/6646-286, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentkah Anuški Šuber ali Patriciji Butinar Griparič.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

 

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER