Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja – popravek


Na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) ter v povezavi z Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v lasti Mestne občine Koper, ki je bila objavljena v na spletni strani Mestne občine Koper dne 19.3.2019 objavljamo naslednji

 

POPRAVEK OBJAVE

 

1. V nameri za sklenitev  neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v lasti Mestne občine Koper, ki je bila objavljena na spletni strani Mestne občine Koper dne 19.3.2019, se:

  • v točki  – Številka 35280-13/2019 popravi besedilo tako, da se glasi:

 

Poslovni prostor v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta v Kopru, na naslovu Vlačičeva ulica 1, stoječega na parc. št. 1002 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-568-3), v izmeri 17,97 m2 poslovne površine.

 

Poslovni prostor se oddaja za mirno storitveno dejavnost in se oddaja v stanju v kakršnem je, brez opreme.

Poslovni  prostor  je v obratovanju.

Najnižja ponudbena izhodiščna najemnina poslovnega prostora znaša 135,39 € mesečno.

 

2. Ta popravek velja takoj.

 

MESTNA OBČINA KOPER