Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v začasno uporabo


Številka: 3528-64/2019

 

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V ZAČASNO UPORABO

 

 

Za pisarniška prostora, z oznako 35 ter 36, v I. nadstropju poslovnega objekta v Kopru na naslovu Vergerjev trg 3, stoječega na parc. št. 147/1 k.o. Koper (ID znak: parcela 2605-147/1), v skupni izmeri izmeri 31,80 m2.

 

Pisarniška prostora se oddajata za pisarniške namene vodstva gradbišča v neposredni bližini objekta in se oddajata v stanju v kakršnem sta, brez opreme.

 

Najnižja ponudbena izhodiščna najemnina za pisarniška prostora znaša 127,20 € mesečno (4 €/m2) + 22% DDV (27,98 €).

 

Višina najemnine je fiksna.

 

Najemnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

 

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 17. 10. 2019, do 12:00.

 

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

 

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

  • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;
  • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
  • ID znak nepremičnine;
  • dejavnost, ki se bo opravljala v poslovnem prostoru;
  • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev ter
  • ponujena višina najemnine.

 

Za navedena pisarniška prostora, bo sklenjena Pogodba o začasni uporabi pisarniških prostorov za določen čas, določeno obdobje 8 mesecev, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

Sklenitev najemnega razmerja, uporabniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne parvice).

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero ter ogledom prostora lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-375 ali 05/6646-286, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno, pri referentkah Anuški Šuber ali Patriciji Butinar Griparič.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

 

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.

 

 

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER