Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja


Številka: 478-1/2015
Datum: 30.01.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 5. alineje 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednje nepremičnine:

  1. s parc. št. 1662/5, k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-1662/5-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 61 m2. Nepremičnina se nahaja na območju razpršene gradnje. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 2.1780,00 EUR.
  2. s parc. št. *158/3, k.o. 2612 Sv. Anton (ID znak 2612-158/3-1) v izmeri 275 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Sv. Anton. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 17.217,00 EUR.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

MESTNA OBČINA KOPER