NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA


Številka: 478-1/2016
Datum: 25.11.2016

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednje nepremičnine:

  1. s parc. št. 3623/4, k.o. Semedela (ID znak 2606-3623/4-0), v izmeri 57 m2 in parc. št. 3621/2, k.o. Semedela (ID znak 2606-3621/2-0, v izmeri 124 m2. Nepremičnini se nahajata v naselju Paderna. Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša 8.145,00 EUR.
  2. s parc. št. 3037/10, k.o. 2600 Črni Kal (ID znak 2600-3037/10-0) v izmeri 50 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Črni Kal. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.600,00 EUR.
  3. s parc. št. 2908/2, k.o. Boršt  (ID znak 2623-2908/2-0), v izmeri 36 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Labor. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 3.944,00 EUR.
  4. s parc. št. 611/12, k.o. 2590 Hribi (ID znak 2590-611/12-0), v izmeri 42  m2. Prodaja se solastniški delež Mestne občine Koper (1/7). Nepremičnina se nahaja v naselju Hrvatini. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 360,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER