Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja


Datum: 6.4.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Številka: 478-513/2017

S parc. št. 1703 k.o. 2615 Loka (ID znak 2615 1703), v izmeri 97 m2. Prodaja se solastniški delež do 1/5-ine. Nepremičnina se nahaja v zaselku Loka. Izhodiščna vrednost solastniškega deleža nepremičnine znaša 3.620,00 EUR.

2. Številka: 478-115/2018

S parc. št. 896/4, k.o. Hrastovlje (ID znak: parcela 2617 896/4), v izmeri 1.145 m2. Prodaja se solastniški delež do 6/36. Nepremičnina se nahaja v naselju Hrastovlje. Izhodiščna vrednost solastniškega deleža znaša 652,64 EUR.

3. Številka: 478-49/2016

S parc. št. 896/3, k.o. Hrastovlje (ID znak: parcela 2617 896/3), v izmeri 620 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Hrastovlje. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 19.505,20 EUR.

S parc. št. 896/7, k.o. Hrastovlje (ID znak: parcela 2617 896/7), v izmeri 260 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Hrastovlje Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 8.179,60 EUR.

4. Številka: 478-61/2017

S parc. št. 613/19, k.o. Gradin (ID znak: parcela 2621 613/19), v izmeri 20 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Brezovica pri Gradinu. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša  500,00€.

5. Številka: 478-562/2011

S parc. št. 571/67, k.o. Škofije (ID znak: parcela 2595 571/67), v izmeri 301 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Sp. Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 19.685,40 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER