Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja


Datum: 13.4.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Številka: 478-506/2015

S parc. št. 2435/1, k.o. 2612 Sv. Anton (ID znak: parcela 2612 2435/1), v izmeri 66 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Sv. Anton. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 3.000,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER